Kategori: Framtid Getinge

Framtid Getinge – Bästa läget

Aktuell information

Den 17 januari hölls det så kallade höstmötet där Samhällsföreningen i Getinge bjöd in allmänheten, politiker och tjänstemän till ett informationsmöte med work-shop i MB-huset. Mötet inleddes med infomation angående översvämmningarna samt information från Halmstads Fastighets AB (HFAB).

Den 17 februari hölls styrgruppsmöte, det vill säga politiker och företrädare för Getinge samhällsförening träffades för en avstämning samt rapportering från höstmötet, genomgång av åtgärdslistan och uppdatering av idélistan, se bilagorna i rutan till höger.

Alla idéer och synpunkter är välkomna. Fundera på vad du kan göra för Getinges utveckling. Samhällsföreningen har en viktig roll i samarbetet och med din hjälp går utvecklingen snabbare.

Projektgrupp arbetar med översvämningsåtgärder

Hur ska vallarna dimensioneras I Getinge för att klara ett 100-årsflöde? Hur ska rekreationsområdet se ut? Det är några av de frågor som kommunens projektgrupp för Getinge arbetar med.

Sedan översvämningarna i Getinge i augusti har Halmstads kommun samlat kompetens från flera förvaltningar som arbetar med översvämningsåtgärder i Getinge. Projektledare är Mikael Vallin, teknik- och fritidsförvaltningen.

Mer om arbetet med översvämningsåtgärder.

Fördjupad information om utvecklingsprogrammet

Framtid Getinge har i ett inledande skede varit en del i EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) där metoder har utvecklats som berör de sociala frågornas roll i stadsplaneringen och medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. genom ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening. Utvecklingsprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2013-09-03 § 231 vilket betyder att Halmstads politiker och tjänstemän tillsammans med boende, föreningsaktiva och verksamma i Getinge har en gemensam viljeinriktning för Getinges utveckling 20 år framåt i tiden.

Arbetet är nu i den del av processen som innebär kontinuerlig uppföljning och uppdatering av Åtgärdslistan och Underlag till planeringsdirektiv. Styrgruppen för Framtid Getinge träffas ett par gånger om året för uppföljning av dokumenten, insamling av synpunkter och nya idéer samt diskussioner om framtida utveckling.

Kontakt handläggare

Sapna Billengren Lindström, projektadministratör, samhällsbyggnadskontoret

Framtid Getinge

Uppföljning Framtid Oskarström & Framtid Getinge 2014-10-22

På initiativ av kommunstyrelsen har Halmstads kommun tagit fram utvecklingsprogram för orterna Oskarström och Getinge. Med utvecklingsprogram vill man samordna sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska frågor för att underlätta framtida prioriteringar bland konkreta åtgärdsförslag. Man vill också skapa en arena för samverkan och kontinuerlig dialog.
Utvecklingsprogrammen är framtagna som pilotprojekt inom det avslutade EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) som bland annat handlade om att utveckla goda modeller för medborgardialog samt främja vardagsintegration.
Båda utvecklingsprogrammen är framtagna i bred samverkan och dialog mellan boende och verksamma på orten samt politiker och tjänstemän från Halmstads kommun. Programmen beskriver den gemensamma framtidsbilden som sträcker sig 20 år framåt i tiden samt ambitioner och strategier för att nå framtidsbilden. Två dokument finns kopplade till varje utvecklingsprogram. Det ena dokumentet kallas Åtgärdslista och det andra kallas Underlag till planeringsdirektiv.
Åtgärdslistan innehåller alla de framtida åtgärder där det finns ett beslut på genomförande som går i linje med framtidsbilden. Olika samverkande aktörer står som ansvariga för genomförande av de beslutade åtgärderna i Åtgärdslistan. Underlag till planeringsdirektiv är ett dokument som samlar de viktigaste och mest prioriterade idéerna på framtida utveckling som kommit fram genom dialog.
Programmet för Framtid Oskarström antogs 2013-02-26, KS § 59 (Bilaga 1). Programmet för Framtid Getinge antogs 2013-09-03, KS § 231 (Bilaga 2). För att säkerställa långsiktig samverkan och kontinuerlig dialog även efter att programmen antagits träffas styrgruppen för varje projekt fyra gånger om året för uppföljning av Åtgärdslista och Underlag till planeringsdirektiv samt insamling av nya idéer på utveckling genom dialog.

Här är hela rapporten i lättläst tidningsformat.

Framtid GetingeHuvudnyhet

Uppdatering Framtid Getinge

Den 17 september träffades styrgruppen för första gången efter att utvecklingsprogrammet antagits.
På styrgruppsmötet redovisades en del av det arbetet som är på gång i Getinge. Teknik & Fritid berättade om problematiken kring vattenfylld pumpstation vid Getingebadet som nu är åtgärdat samt att det nästa år ska byggas nya omklädningsrum för badets personal. Ett nytt stängsel har satts upp runt Getingebadet för att minska närvaron under stängningstider.

Suseåns vattenråd och Samhällsbyggnadskontorets kommunekolog berättade om förstudien som är gjord. I förstudien har man tittat på möjligheter som fördröjer vattenflödet och som på det viset påverkar vattennivån i Getinge. Förstudien beräknas vara klar 31 november 2013.

Kommunekologen berättade om utredningsplanerna och visade bilder på ett förslag om hur översvämningsproblematiken möjligtvis kan hanteras samtidigt som ett rekreationsområde tillskapas.

Projektledaren berättade att centrumutredningen fortfarande är i ett planeringsskede men att den planeras genomföras under 2014 enligt åtgärdslistan.

Styrgruppen beslutade att ett öppet möte ska hållas i Getinge församlingshem den 7 november 18:30 där allmänheten får ta del av vad som är på gång på orten.

Klicka här för att läsa mer:

– Följebrev till antaget program.pdf

– Underlag till planeringsdirektiv – efter antagande.pdf

– Åtgärdslista – antaget.pdf

– Antaget utvecklingsprogram Getinge webb.pdf

Dessa handingar är skickade till kommuntryckeriet och kommer att skickas ut till de som var remissinstans, några handlingar kommer att delas ut den 7 november till intresserade.

Framtid GetingeHuvudnyhet

Lägesuppdatering – Framtid Getinge

getinge_storDen 18 juni antog kommunfullmäktige femklöverns budgetförslag som finns att läsa i sin helhet på www.halmstad.se. I budgetförslaget kan vi se att det finns pengar avsatta för centrumutredning i Getinge, säkerställa Getingebadets drift och utredning kring Suseån och översvämningsproblematiken. Så det börjar verkligen hända saker nu vilket är roligt.

Den 4 juni träffades styrgruppen för Framtid Getinge för att gå igenom femklöverns förslag till budget samt inkomna samrådsyttranden.

Samrådstiden avslutades den 3 juni och yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.  Inkomna yttranden kommer att innebära små justeringar och tillägg i utvecklingsprogrammet och dokumentet underlag till planeringsdirektiv. Uppdaterat utvecklingsprogram, åtgärdslista, underlag till planeringsdirektiv och samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Halmstads kommuns hemsida inom en snar framtid.

Nästa steg i processen är att utvecklingsprogrammet ska anmälas för antagande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vilket sker efter sommaren.

En förstudie är påbörjad gällande Suseån som planeras bli klar till hösten. För mer information om detta hänvisas till Sven Olof Johansson som är ordförande i Suseåns vattenråd.

Samhällsföreningen har sökt bidrag (och beviljats medel) från kommunen för att genomföra åtgärderna gällande att välkomna nyinflyttade. För mer information prata med Kerstin.

Detaljplanen Getinge-Brogård 1:80 m.fl. (bostäder i området kring gamla järnvägsstationen) antogs av kommunfullmäktige 2013-05-21.

Henrik Håkansson tar över som projektledare för Framtid Getinge eftersom Mattias Bjellvi slutar på Halmstads kommun.

Nästa styrgruppsmöte kommer att hållas den 17 september.

Om du har synpunkter på det material som läggs ut på nätet eller har idéer om framtida utveckling så se till att prata med Getinge samhällsförening, engagera människor runt dig kring de frågor du anser vara viktiga för Getinges framtid. Getinges samhällsförening fungerar som representant för boende och verksamma i Getinge och det är viktigt att synpunkter och idéer når fram till samhällsföreningen så att dem kan föra diskussioner kring detta i styrgruppen. I samband med samhällsföreningens årliga höstmöte kommer synpunkter och förslag på nya idéer att samlas in. Se till att närvara på mötet, och sprid det vidare så att vi får en stor bredd i närvaron, både unga och vuxna. Var med och bidra så gott du kan till att uppnå de gemensamt beslutade ambitionerna som finns i utvecklingsprogrammet.

Du kan inte göra allt, men du kan alltid göra något.

Framtid Getinge

Framtid Getinge – lägesrapport

Utvecklingsprogrammet är ute på remiss fram till 3 juni. Kommunen samlar inkomna yttranden under denna  remisstid och sammanställer i ett samrådsyttrande som kommer finnas tillgänglig för allmänheten. Med hjälp av
inkomna synpunkter och styrgruppen kommerde att bearbeta det framtagna förslaget inför antagande i kommunfullmäktige.
Styrgruppen består av samtliga 7 ledamöter i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Kerstin och Kenneth från GSF, Mattias Bjellvi, Therese Wallgren och jag. Nästa styrgruppsmöte kommer hållas den 4 juni.

Från Teknik och Fritidsförvaltningens Gatuchef Ulf Holm meddelas att det inte är någonting nytt på gång just nu förutom regelbundna mindre trafiksäkerhetsåtgärder och beläggningsåtgärder. Man avvaktar större åtgärder i Getinge tills man har gjort en centrumutredning i Getinge (om politiken beslutar att en sådan ska genomföras).

Framtid Getinge

Samrådsremiss utvecklingsprogram – Framtid Getinge

FRAMTID-GETINGEUtvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder.

Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2013-03-12 att sända förslaget till utvecklingsprogram på samrådsremiss till och med 2013-06-03.

Allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Eventuella synpunkter bör vara skriftliga och ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2013-06-03 på någon av följande adresser: kommunstyrelsen@halmstad.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad. Skriv tydligt att du lämnar synpunkter på utvecklingsprogrammet inom Framtid Getinge.

Utvecklingsprogrammet finns under remisstiden tillgängligt på www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfrågorwww.getinge,nu, i rådhusets foajé, på stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna samt Coop Konsum i Getinge. Här kan du läsa mer:

Framtid-Getinge-utvecklingsprogram Underlag-till-planeringsdirektiv åtgärdslista

Ev. frågor besvaras av Henrik Håkansson, tel: 035/139827  och Mattias Bjellvi,
035/13 7203, Samhällsbyggnadskontoret eller Therese Wallgren, 035/137288, stadskontoret.

Framtid Getinge