Uppföljning Framtid Oskarström & Framtid Getinge 2014-10-22

På initiativ av kommunstyrelsen har Halmstads kommun tagit fram utvecklingsprogram för orterna Oskarström och Getinge. Med utvecklingsprogram vill man samordna sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska frågor för att underlätta framtida prioriteringar bland konkreta åtgärdsförslag. Man vill också skapa en arena för samverkan och kontinuerlig dialog.
Utvecklingsprogrammen är framtagna som pilotprojekt inom det avslutade EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) som bland annat handlade om att utveckla goda modeller för medborgardialog samt främja vardagsintegration.
Båda utvecklingsprogrammen är framtagna i bred samverkan och dialog mellan boende och verksamma på orten samt politiker och tjänstemän från Halmstads kommun. Programmen beskriver den gemensamma framtidsbilden som sträcker sig 20 år framåt i tiden samt ambitioner och strategier för att nå framtidsbilden. Två dokument finns kopplade till varje utvecklingsprogram. Det ena dokumentet kallas Åtgärdslista och det andra kallas Underlag till planeringsdirektiv.
Åtgärdslistan innehåller alla de framtida åtgärder där det finns ett beslut på genomförande som går i linje med framtidsbilden. Olika samverkande aktörer står som ansvariga för genomförande av de beslutade åtgärderna i Åtgärdslistan. Underlag till planeringsdirektiv är ett dokument som samlar de viktigaste och mest prioriterade idéerna på framtida utveckling som kommit fram genom dialog.
Programmet för Framtid Oskarström antogs 2013-02-26, KS § 59 (Bilaga 1). Programmet för Framtid Getinge antogs 2013-09-03, KS § 231 (Bilaga 2). För att säkerställa långsiktig samverkan och kontinuerlig dialog även efter att programmen antagits träffas styrgruppen för varje projekt fyra gånger om året för uppföljning av Åtgärdslista och Underlag till planeringsdirektiv samt insamling av nya idéer på utveckling genom dialog.

Här är hela rapporten i lättläst tidningsformat.