Stadgar

STADGAR GETINGE SAMHÄLLSFÖRENING

§ 1 Namn.
Föreningens namn skall vara Getinge Samhällsförening. (Ideell förening)

 

§ 2 Verksamhetsområde och syfte.
Att föreningen skall utgöra ett för Getinge med omnejds föreningar och invånare gemensamt paraplyorgan i frågor av gemensamt intresse såsom:

Att aktivt delta i samhällsplaneringen med synpunkter, granskning och yttranden över såväl fysiska som ekonomiska planer.

Att lämna förslag till och synpunkter på förändringar i kommunal och statlig service.

Att bidraga till marknadsföring av Getinge som utvecklingsbar ort.

Att fungera som kontakt- och informationsorgan mellan invånarna och kommunen samt andra myndigheter.

Att arbeta för att bli ett erkänt remissorgan för kommunen och andra myndigheter i frågor som berör Getinge med omnejd.

Att stödja och hjälpa föreningar med flera i kontakter med handläggning av ärenden hos myndigheter.

Att medverka till administrativa samordningar mellan medlemmarna samt att genom samverkan med föreningarna ordna arrangemang för gemensam trevnad.

Föreningen skall vara opolitisk i den meningen att den inte vid något tillfälle får företräda politiskt parti eller organisation.

 

§ 3 Medlemmar.
Alla Getinges nuvarande föreningar och organisationer äger rätt till medlemskap. I Getinge och Rävinge boende har förslagsrätt och yttranderätt vid möten. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och den skall ställas till styrelsen. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och medlemsavgiften finns på föreningens konto. Medlem som inte är beredd att följa föreningens syfte och stadgar skall kunna uteslutas eller vägras tillträde. Frågan om uteslutning prövas på föreningsmöte.

 

§ 4 Röstning.
Vid samhällsföreningens möten äger varje medlem rätt att ha 2 röstberättigade representanter. Röstning sker öppet. Sluten omröstning kan ske om medlem så begär eller vid personval. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vid stadgeändring och föreningens upplösning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom fullmakt.

 

§ 5 Styrelsen
Styrelsen som är föreningens verkställande organ och benämns ”Getinge Samhällsförening styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt därutöver minst 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordföranden väljs för en tid av 1 år. Övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år varvid dock under första verksamhetsåret hälften av ledamöterna väljs på 1 år så att man därefter växelvis vart annat år väljer nya ledamöter för hälften av styrelsen. Suppleanter väljs för en tid av 1 år.

Om ansvarsfrihet inte beviljas styrelsen skall denna avgå och nyval ske.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter framställan av minst två ledamöter.

Suppleanter skall alltid kallas till sammanträde och har alltid yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt vid förfall för ordinarie ledamot.

Ledamot som inte har tillfälle att närvara vid möte skall underrätta ordföranden om detta.

Suppleanter inträder i vald ordning om annat ej överenskommits.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Av detta skall minst framgå fattade beslut, med vilket röstetal besluten fattats samt eventuella reservationer.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera förening, arbetsgrupp, enskild person eller liknande.

Beslut i fråga skall dock normalt fattas av styrelsen eller den ledamot  som styrelsen utsett därtill.

Styrelsebeslutet konfirmeras genom att dokumenten undertecknas av ordföranden och/eller sekreteraren samt övriga beslut av den som styrelsen utsett att fatta beslutet. I ärenden som inte innefattar beslut undertecknar den som handlagt utredningen.

Firmatecknare: Rätt att var för sig teckna föreningen har kassören och ordföranden.

Kontaktmän: Ordföranden i styrelsen skall vara föreningens 1:e kontaktman med myndigheter och övriga. Eventuellt övriga kontaktpersoner utses av styrelsen.

 

§ 6 Möten.
Varje år före april månads utgång skall årsmötet hållas. Kallelse till mötet skall utsändas till medlemmarna minst 3 veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets behöriga utlysande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet.
 8. Bestämma antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 9. Val av ordförande för 1 år.
 10. Val av ordinarie ledamöter.
 11. Val av suppleanter.
 12. Val av två revisorer jämte suppleant.
 13. Val av valberedning och sammankallande. (3+1)
 14. Ärenden och motioner som väckts stadgeenligt.
 15. Riktlinjer för verksamheten under det kommande verksamhetsåret.
 16. Fastställande av årsavgiften.

Utöver årsmötet skall ytterligare minst ett möte hållas för uppföljning av verksamheten och komplettering av verksamhetsdirektiven. Medlem eller styrelsen kan påkalla sådant extra möte om särskilda omständigheter påkallar det. Kallelse skall utsändas minst tre (3)veckor i förväg.

Till mötet hörande handlingar skall bifogas kallelsen.

Motioner och andra ärenden som skall tas upp vid mötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

 

§ 7 Medlemsavgift/Finansiering.
Medlemsavgiften som skall vara lika stor för alla medlemmar fastställes av årsmötet på underlag av styrelsens förslag med motivering. Medlemsavgift erlägges senast sista maj

Föreningens verksamhet skall i övrigt finansieras med bidrag från respektive aktivitet.

 

§  8 Verksamhetsår.
Verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderåret.

 

§ 9 Revision.
För granskning av föreningens verksamhet och förvaltning utses två revisorer jämte en suppleant.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt att till årsmötet avge revisionsberättelse.

 

§ 10 Stadgeändring.
Ändring av eller tillägg till stadgarna får endast ske genom beslut på två av varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum och där ett av mötena skall vara årsmöte.

Beslut i stadgeändring skall tas med minst (2/3) två tredjedels majoritet.

 

§ 11 Upplösning.
För att äga giltighet skall beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum.  Vidare skall vid mötet vara minst hälften av medlemmarna närvarande och beslutet fattas med minst (2/3) två tredjedels majoritet.

Vid upplösning skall föreningens nettotillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

Stadgarna antagna vid Getinge Samhällsförenings 1:a årsmöte 17 mars 2005 i MB-Husets Biosalong.

Mötets ordförande