Framtid Getinge – Bästa läget

Aktuell information

Den 17 januari hölls det så kallade höstmötet där Samhällsföreningen i Getinge bjöd in allmänheten, politiker och tjänstemän till ett informationsmöte med work-shop i MB-huset. Mötet inleddes med infomation angående översvämmningarna samt information från Halmstads Fastighets AB (HFAB).

Den 17 februari hölls styrgruppsmöte, det vill säga politiker och företrädare för Getinge samhällsförening träffades för en avstämning samt rapportering från höstmötet, genomgång av åtgärdslistan och uppdatering av idélistan, se bilagorna i rutan till höger.

Alla idéer och synpunkter är välkomna. Fundera på vad du kan göra för Getinges utveckling. Samhällsföreningen har en viktig roll i samarbetet och med din hjälp går utvecklingen snabbare.

Projektgrupp arbetar med översvämningsåtgärder

Hur ska vallarna dimensioneras I Getinge för att klara ett 100-årsflöde? Hur ska rekreationsområdet se ut? Det är några av de frågor som kommunens projektgrupp för Getinge arbetar med.

Sedan översvämningarna i Getinge i augusti har Halmstads kommun samlat kompetens från flera förvaltningar som arbetar med översvämningsåtgärder i Getinge. Projektledare är Mikael Vallin, teknik- och fritidsförvaltningen.

Mer om arbetet med översvämningsåtgärder.

Fördjupad information om utvecklingsprogrammet

Framtid Getinge har i ett inledande skede varit en del i EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) där metoder har utvecklats som berör de sociala frågornas roll i stadsplaneringen och medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. genom ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening. Utvecklingsprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2013-09-03 § 231 vilket betyder att Halmstads politiker och tjänstemän tillsammans med boende, föreningsaktiva och verksamma i Getinge har en gemensam viljeinriktning för Getinges utveckling 20 år framåt i tiden.

Arbetet är nu i den del av processen som innebär kontinuerlig uppföljning och uppdatering av Åtgärdslistan och Underlag till planeringsdirektiv. Styrgruppen för Framtid Getinge träffas ett par gånger om året för uppföljning av dokumenten, insamling av synpunkter och nya idéer samt diskussioner om framtida utveckling.

Kontakt handläggare

Sapna Billengren Lindström, projektadministratör, samhällsbyggnadskontoret