Samrådsremiss utvecklingsprogram – Framtid Getinge

FRAMTID-GETINGEUtvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder.

Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2013-03-12 att sända förslaget till utvecklingsprogram på samrådsremiss till och med 2013-06-03.

Allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Eventuella synpunkter bör vara skriftliga och ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2013-06-03 på någon av följande adresser: kommunstyrelsen@halmstad.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad. Skriv tydligt att du lämnar synpunkter på utvecklingsprogrammet inom Framtid Getinge.

Utvecklingsprogrammet finns under remisstiden tillgängligt på www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfrågorwww.getinge,nu, i rådhusets foajé, på stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna samt Coop Konsum i Getinge. Här kan du läsa mer:

Framtid-Getinge-utvecklingsprogram Underlag-till-planeringsdirektiv åtgärdslista

Ev. frågor besvaras av Henrik Håkansson, tel: 035/139827  och Mattias Bjellvi,
035/13 7203, Samhällsbyggnadskontoret eller Therese Wallgren, 035/137288, stadskontoret.