Lägesuppdatering – Framtid Getinge

getinge_storDen 18 juni antog kommunfullmäktige femklöverns budgetförslag som finns att läsa i sin helhet på www.halmstad.se. I budgetförslaget kan vi se att det finns pengar avsatta för centrumutredning i Getinge, säkerställa Getingebadets drift och utredning kring Suseån och översvämningsproblematiken. Så det börjar verkligen hända saker nu vilket är roligt.

Den 4 juni träffades styrgruppen för Framtid Getinge för att gå igenom femklöverns förslag till budget samt inkomna samrådsyttranden.

Samrådstiden avslutades den 3 juni och yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.  Inkomna yttranden kommer att innebära små justeringar och tillägg i utvecklingsprogrammet och dokumentet underlag till planeringsdirektiv. Uppdaterat utvecklingsprogram, åtgärdslista, underlag till planeringsdirektiv och samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Halmstads kommuns hemsida inom en snar framtid.

Nästa steg i processen är att utvecklingsprogrammet ska anmälas för antagande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vilket sker efter sommaren.

En förstudie är påbörjad gällande Suseån som planeras bli klar till hösten. För mer information om detta hänvisas till Sven Olof Johansson som är ordförande i Suseåns vattenråd.

Samhällsföreningen har sökt bidrag (och beviljats medel) från kommunen för att genomföra åtgärderna gällande att välkomna nyinflyttade. För mer information prata med Kerstin.

Detaljplanen Getinge-Brogård 1:80 m.fl. (bostäder i området kring gamla järnvägsstationen) antogs av kommunfullmäktige 2013-05-21.

Henrik Håkansson tar över som projektledare för Framtid Getinge eftersom Mattias Bjellvi slutar på Halmstads kommun.

Nästa styrgruppsmöte kommer att hållas den 17 september.

Om du har synpunkter på det material som läggs ut på nätet eller har idéer om framtida utveckling så se till att prata med Getinge samhällsförening, engagera människor runt dig kring de frågor du anser vara viktiga för Getinges framtid. Getinges samhällsförening fungerar som representant för boende och verksamma i Getinge och det är viktigt att synpunkter och idéer når fram till samhällsföreningen så att dem kan föra diskussioner kring detta i styrgruppen. I samband med samhällsföreningens årliga höstmöte kommer synpunkter och förslag på nya idéer att samlas in. Se till att närvara på mötet, och sprid det vidare så att vi får en stor bredd i närvaron, både unga och vuxna. Var med och bidra så gott du kan till att uppnå de gemensamt beslutade ambitionerna som finns i utvecklingsprogrammet.

Du kan inte göra allt, men du kan alltid göra något.