Aktuellt just nu

Här kan du följa samhällsföreningens arbete genom mötesrapporter och aktuella dokument och skrivelser.

Rapporter från styrelsemöte

dokument och skrivelser

Politikermöte i Getinge församlingshem 220815 kl 18,30-

Samhällsföreningens ordförande Hans Carlsson hälsar alla välkomna.

Jannika Krafft presenterar sig i rollen som moderator och upplyser om kvällens upplägg.

Alla deltagande partier får lov att presentera sig 5min var

Svein Henriksen MP, Gröna framtidsbild av Getinge.

 • Hållbar ort för alla åldrar
 • Sänkta co2 värden
 • All service ska finnas på orten
 • Lätt att åka kollektivt
 • Cykelväg till kring orter
 • Mb-huset eller liknande behövs som en positiv mötesplats
 • Stor inflyttning och god tillväxt av företag skapar arbete och ett välmående samhälle
 • Tågstation som får oss att ställa bilen.
 • Föreningarna arbetar aktivt för att skapa en värdefull fritid för alla invånare
 • I denna framtidsbild ser vi vindkraft och solceller som ett viktigt steg i att sänka co2 utsläpp och tåget som en möjlighet till ett liv utan bil.

Andréa Skoglund, Halmstads lokala parti

 • Viktigt med ett internationellt expansivt företag som Getinge AB i samhället, vi tror på ett nära samarbete med företag och skola.
 • Vi fattar beslut i dialog med de frågan berör ex barn när det gäller busshållplatser och skola.
 • Vi tror att när beslut fattas så måste de platser som berörs besökas, du måste ha den lokala anknytningen.
 • Vi behöver ha nära kontakt med samhällsföreningen, föräldraföreningen och andra intresseorganisationer för att säkerställa samtal med samhället.
 • Det behövs ett äldreboende i Getinge, när du är äldre ska du kunna få bo kvar på orten.
 • Du skall kunna välja att jobba där du bor.
 • Vi vill se till det långa perspektivet i beslut.
 • Vi tror på förebyggande arbete när det gäller skadegörelse tillsammans med socialförvaltning, polisen, föräldraförening osv.

Niclas Bexelius, L

 • Getinge är viktigt vad gäller Halmstads utvecklingsmöjligheter
 • Att samhället har varit en egen kommun innebär att det lätt kan växa och skapa sitt eget ekosystem.
 • Utökade boendeformer för äldre eller sjuka.
 • Vill också satsa på city, utökade öppettider och tillgängligheter på ex badplatser
 • Det är viktigt att vi som politiker för samtal med tex samhällsföreningar för att få kunskap om vad som behövs för samhället
 • Skadegörelse – vi behöver fånga upp ungdomar i fritidsaktiviteter osv det måste finnas något roligare än att busa.

Anna Ginstmark, C

 • Det är vi som bor i samhället som vet vad vi vill och vad vi behöver. Ansvaret är vårt, eller rättare sagt rättigheten är vår att enas om vad som måste göras.
 • Mb-huset har varit en viktig plats för oss unga förr, och kan vara det igen även om dagens ungdomar kanske använder mötesplatsen på ett annat sätt.
 • Det kommer komma en ny skola, men tills vidare har vi fått en fin upprustad skola.
 • Getinge växer och vi måste lyssna på våra lantbrukare och bönder gällande vilken mark som det skall byggas på, alltså inte bygga på prima betesmark utan på obrukbar mark.
 • Suse naturpark behöver utvecklas, med exempelvis fågeltorn, grillplats, en gångbro över till Klockarevägen.
 • Cykelvägar till och från samhället och dess kring orter behövs.

Tania Bengtsson, V

 • Vi vill ha ett samhälle där vi håller ihop, ett jämlikt samhälle.
 • Ska inte spela någon roll vart vi bor, stad, ort eller landsbygd.
 • Välfärd, service och boende skall finnas på alla platser.
 • Det skall finnas möjlighet att bosätta sig vart vi vill och därför behövs det fler bostäder av olika sort i Getinge.
 • Getinge behöver en större skola, fler förskoleplatser och ett särskilt boende (äldre boende)!
 • Det är viktigt att det finns mötesplatser för alla! Vår unga behöver ha någonstans att vara för att skadegörelsen ska minska.
 • Vi tror det är viktigt att det finns en plats som Mb-huset där vi kan mötas och vi tycker att medborgarservice borde finnas i Getinge för att samhällets invånare skall kunna komma närmare kommunen och lättare få kontakt med olika kommunala service.
 • Bra att det finns ett bibliotek i samhället, men det behöver ha meröppet och bättre bemannade öppettider.
 • Vill ha avgiftsfri kollektivtrafik för unga och äldre.

 

Stefan Pålsson, S

 • Går till val på tre huvudfrågor: segregation och kriminalitet, vinster i välfärd och klimatet
 • Segregationsproblematik: finns både i stad och på landsbygd
 • Måste vara gynnsamt för företag att etablera sig för att skapa arbetstillfällen vilket skapar ett växande samhälle.
 • Vi behöver skapa en meningsfull fritid för alla unga, som kan motverka att de hamnar i kriminalitet…tex Mb-huset som det redan talas om.
 • Vinster i välfärden: I Halmstad har du möjlighet att välja äldreboende fritt vilket gör att privata aktörer ser vinstmöjligheter i det. Med fler privata aktörer blir det inte hållbart att öppna upp kommunala alternativ utanför centralort
 • Klimatet:
 • En tågstation kan bidra till hållbara transporter av så väl personer som varor.
 • Det skall vara billigare och lättare att installera solpaneler och tex få bygglov.
 • Cykelvägar är viktigt
 • I FÖP ser vi Getinge som en serviceort.

 

Henrik Östlund, KD

 • Alla ska med och landsbygd skall det satsas på.
 • Laddstationer till bilar skall prioriteras även utanför centrala Halmstad.
 • Trygghet är viktigt tex belysning på allmänna platser.
 • Vi behöver fler soptunnor i kommunen.
 • Vi behöver fler arbetsgivare som tillhandahåller personal till tex deltidsbrandmän i räddningstjänsten och vi ser även att ungdomsbrandkåren skulle kunna vara något att satsa på.
 • Förebyggande arbetet för unga är det viktigaste.
 • I FÖP lyfts Getinge som en serviceort, ett samhälle som kan växa med kvalitet där tex fler lägenheter öppnar upp för bostadsmarknaden och nyinflyttning.

Anna Fallkvist, M

 • Mycket har redan blivit sagt.
 • Getinge är en av serviceorterna i FÖP.
 • Ser ett problem med transport för unga mellan orterna som är sammanknutna genom skolan tex ingen cykelväg och eller busslinje. Viktigt att ungdomarna har möjlighet att ta sig till varandra på sin fritid.
 • Getinge är växande, från 2024 kommer det vara många äldre i samhället och ett äldreboende är nödvändigt!
 • Näringslivet är viktigt även utanför city. Det finns stora arbetsgivare i samhället men det måste även vara gynnsamt för småföretagare att vara här.
 • Vi måste ha samtal med bönder kring åkermark och blivande bostadsmarker.
 • Dialog med samhällsföreningen är jätteviktig.

Andreas Ahlqvist, SD

 • Vår vision för Getinge är samma som för Halmstad.
 • Här ska finnas full samhällsservice med bra öppettider, barnomsorg, kommunikationer, tågstation. Här finns redan en bra nyrenoverad skola med höga meritvärden och i framtiden ser vi även en ny skola.
 • När vi utvecklar en ort är det viktigt att vi inte helt förändra karaktären på samhället, med respekt för kringliggande bebyggelse.
 • Trygghet är en av de viktigaste frågorna för oss, preventivt arbete med ungdomar ska ske i samarbete mellan skola, socialförvaltning, polis och föräldrar. Här är även samverkan med samhällets föreningar viktigt.
 • Vi är inte främmande för att ha övervakningskamera och ordningsvakter om det behövs.
 • Det är bra att vi ser över vilka marker det byggs på, men det är inte alltid det går att förhålla sig till önskemålen.
 • Närodlat är viktigt.
 • Laddstolpar i samhället är viktigt om vi skall få ner co2 utsläppet och främja hållbart resande.

 

Jannika berättar att samhällsföreningen är en sammanslutning av flera föreningar och därför också många röster! Viktigt att politikerna och kommunen känner till detta.

 

Fråga 1

Getingeborna önskar att det finns en mötesplats för både unga och äldre, hur ska man kunna ordna det i kommunal regi?

 

 • MP Det är viktigt med en samlingspunkt med aktiviteter för både dag och kvällstid. I samhället finns ju MB-husgruppen som jobbar med detta. Alla här verkar vilja se ett renoverat fint MB-hus i samhället. Jag har ställt frågan i fullmäktig. Om ni andra i de övriga partierna ställer er bakom detta så borde vi kunna arbeta gemensamt mot en lösning. Men processen med Mb-huset tar alldeles för långtid, och huset förfaller under tiden och till sist är det inte hållbart att renovera! Hur många partier vill skriva under på detta? Svaret blir att inte alla vill det.
 • C Vi har lyft MB-huset i vår partiplan. Ser det som en samlingspunkt, mötesplats för såväl unga som för gamla. Äldre dagtid, unga efter skola och tex föreställningar, föredrag eller fest på kvällen. Vi stöttar alla olika alternativ gällande i vilken regi huset skulle kunna drivas. Finns även ett kulturvärde i huset.
 • L Är MB-huset delvis utdömt? Vi behöver ta en blick på detta innan vi står bakom. Är det försvarbart att investera i MB-huset så ja annars nej.
 • KD Bakgrund och underlag behövs för att kunna ta beslut.
 • V Ej insatt i byggnadens skick. Bekymret är att det saknas en mötesplats för unga och kommunen lämnar walkover i frågan för att låta samhället dra lasset. Det är vårt gemensamma ansvar att det finns mötesplatser. Det behövs långsiktiga lösningar för detta. Eldsjälar är bra, men det är inte hållbart att driva en mötesplats på det viset i längden.
 • SD Viktigt med mötesplatser, men att sitta och lova in blanco är inte hållbart. Är det ekonomiskt hållbart att lova en renovering? Vi får titta på processen för en upprustning och se om det är försvarbart.
 • S Bra att det finns en dialog med kommunen, är det det Mb-hus eller verksamheten som är det viktiga? Vi får ha en dialog. Hur kan vi åstadkomma detta på bästa sätt, framför allt ekonomiskt. Går mot svårare ekonomisk situation för kommunen och vi har andra investeringar som behövs göras.
 • Halmstads lokala parti Den röda tråden med kommunens fastigheter att kommunen låter sina fastigheter förfalla. Mb-huset kanske inte är den plats en mötesplats skall vara på, kanske skolan kan vara ungas mötesplats istället? En bättre fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter är att eftersträva.

Fråga 2

Barn och ungdomar behöver aktiveras, de behöver möjlighet till aktiviteter utomhus; skatepark, parkour eller liknande. Hur tänker ni kring det och hur ska det lösas?

 

 • C Vi har en större vision för Suse naturpark – tex skulle en pumptrackbana kunna ingå i vår stora satsning på detta utomhus område.
 • S Vi har inte obegränsat med pengar i kommunen. Vi kommer verka för att det finns en meningsfull fritid i någon byggnad för unga här i Getinge. När det gäller utomhus aktiviteter så är vår satsning på att bygga bostäder här i samhället, vilket ska generera intäkter som kan investeras i olika satsningar på orten tex utomhus områden för unga.
 • V Det är väldigt viktigt att vi satsar på mindre orter i Halmstads kommun. Det är också viktigt att de unga i området får vara med och bestämma. Hur vill dom att aktivitetsplatserna ska se ut?
 • KD Ohälsan ökar bland barn och unga. Att skapa en meningsfull fritid skall inte behöva kosta så mycket. Vi slår ett slag för ungdomsräddningskåren. Det behöver även införas en elevhälsogaranti på skolan och det är viktigt att det finns fler vuxna på och runt skolan. Vi vill även satsa på fler öppna förskolor.
 • Halmstads Lokala parti Viktigt att vi har en dialog med ungdomarna. Att göra satsningarna på inom och utomhus aktiviteter är ju både en fråga om investeringsmedel och en fråga om drift och underhåll. Vi tänker att det skulle kunna sökas bidrag och även sponsring från näringslivet för investeringar likt denna
 • SD elevhälsan är viktig och vi behöver inför fler kuratorer i skolan. När vi pratar om aktiviteter, så är föreningslivet otroligt viktigt! Ett föreningsliv lever på de eldsjälar som driver det lokalt. Detta är ett mycket bättre verktyg än kommunen. Kanske finns det även företag som kan investera!?
 • MP Det finns många fina aktiviteter och aktiva föreningar i samhället tex GIF, motorklubben, tennisklubben osv. Vi i Getinge är ett gott exempel på blandad bebyggelse, men det krävs att det även finns ett blandat föreningsliv som kan bedriva verksamhet och aktiviteter på fler olika sätt och i många olika former. Men som sagt, vi behöver veta vad ungdomarna vill ha.

Fråga 3

Getinge har många personer som både reser in och ut dagligen, hur ska man göra kollektivtrafiken mer attraktiv?

 

 • L Geografiskt finns det ett problem med kollektivtrafiken, det behövs både en snabb linje in till stan och flera linjer mellan de mindre orterna runt omkring. Behövs även cykelbanor
 • V Kollektivtrafiken är SUPER viktig, och även så gång och cykelvägar. Men denna fråga ligger till stor del på regional beslutsnivå, vi kan bara skriva yttranden till regionen och påpeka vad som behöver förändras. Regionen har ALLTID drivits borgerligt och där behövs det en ändring.
 • C Det är ju svårt när det är regionen som tar beslut gällande kollektivtrafiken, men vi kan framföra våra åsikter till regionen. Dock kan vi påverka en säker cykelbana och troligast är att de unga i samhället och samhällen runtomkring framför allt skulle använda cykelbanor.
 • KD En plan kring detta ligger redan med i FÖP.
 • M Buss för att ungdomar skall kunna ta sig till olika ställen. Vi har stråk som går från centrum och ut till de olika orterna, men inga bussar som går tvärsöver. Vi kan önska mycket, men måste få med oss regionen. Men vi tror i alla fall att vi kan få till en cykelbana från Getinge till Harplinge.
 • Halmstads lokala partiet Buss lämnar vi över till regionen. Cykelbanor är viktigast.
 • MP Vi pratade med Hallandstrafikens ordförande när linjen mellan Getinge och Harplinge drogs in. De berättade att det gjorts en undersökning av hur turen använts och att den låg till grund till varför turen togs bort. Vi tror att behovet av kollektivtrafik även denna resväg är större i dag, så nu behöver vi trycka på för att det ska göras en ny undersökning av rutten. FÖP 2050 står att det skall bli en ny cykelväg mellan Getinge och Harplinge.
 • S Vi ska komma ihåg att FÖP är ett dokument som möjliggör för att det som står med skall kunna tänkas byggas, men det genomförs endast om det är gynnsamt och om vi politiskt beslutar att prioritera att planlägga byggnation av tex cykelvägar.

Fråga 4

Skolan håller på att renoveras, hur ska man se till att detta inte påverkar barnens lärande?

 

 • SD Skolan är en av de viktigaste verksamheterna vi bedriver på kommunal nivå. Det bedrivs en bra verksamhet i Getinges skola men det är problem med byggnaderna för skolans verksamhet. Men även om permanenta byggnader är normen så är barackerna ok tills nästa kommer på plats (så snart som möjligt)
 • L Vi behöver bygga färdigt skolorna så att vi kan komma fram till att jobba med och prioritera vad som görs i skolorna (pedagogiken) för det är ännu viktigare!
 • C Barackerna är inte så himla bra, men klockhuset och högstadiedelarna är fina nu. Det är helt klart att Getingeskolan skall vara en f-9 skola och i framtiden är det troligt att det blir en högstadieskola till.
 • V Vi har väldigt långt kvar (svar till L) innan vi har en OK skola för alla. Och SD, vi har kanske höga meritvärden vilket är bra, men allra viktigast är att våra barn och unga mår bra (tex ökar prestationskrav och den psykiska ohälsan stort) Skolhälsa är jätteviktig. För oss är det viktigt med en jämlik skola i hela Halmstads kommun.
 • KD Vill ha en skola där ingen lämnas efter, där alla finner trygghet och får stöd på det sätt de behöver, där läraren har tid och möjligheter. Skapa en bra skola vill vi göra genom att skolmaten skall bli bättre och att de som lagar maten får utbildning och kompetenshöjning osv.
 • S Håller med V. Viktigt att prata resurser, men hur får vi fram medel för att ha fler anställda i skolan. Som det är nu ger vi ut skattemedel till privata skolor som sedan omvandlas till privat vinst, detta är oacceptabelt! Barackerna koster MASSOR att hyra och det är inte OK. Permanenta lokaler skulle vara mer än hälften så dyrt. Det läggs kommunala investeringar på 220 miljoner kr för att uppföra barackerna och göra de brukbara som skolmiljöer!
 • Halmstads Lokala partiet Barackerna är små i kring ytorna, det är inte hållbart. Resurserna behöver omvandlas till lärande. Och vem bevakar elevernas läromiljö? Barnperspektivet! Skolor som byggs blir mer kostsamma för att upphandlingen inte går rätt till och blir dyrare
 • MP arbetsmiljön för elev och lärare måste prioriteras. Skulle en person inom ett annat yrke få sin arbetsplats förflyttad till paviljonger med mindre yta, sämre luft osv så hade vi inte godkänt detta, men eleverna får bara köpa det. Ett annat problem är ju som S beskriver att paviljongerna är helt tokigt dyra och vi behöver avsluta upplägget med dessa för att inte fortsätta förlora pengar.

Fråga 5

Många invånare blir äldre och önskar bo kvar i Getinge. Hur ska man kunna göra det attraktivt och vad ser ni är viktigt för de äldre?

 

 • M Självklart måste vi satsa även på de äldre i serviceorterna och det finns med i FÖP att det skall byggas ett äldreboende här i samhället. Även föreningslivet för äldre måste ha lokaler så det gäller ju inte bara boenden.
 • V Avskaffa LOVEN (lagen om valfrihet), denna medför att privata aktörer öppnar äldreboende utifrån de geografiska platser som är mest gynnsamma. Då dessa boenden visar på att det finns lediga platser på boenden i kommunen så kan det inte investeras i de kommunala alternativen som kanske skulle planeras på platser de privata aktörerna inte är intresserade av. Vi kan besluta kommunalt att denna skall avvecklas, vilket skulle leda till att det finns pengar för att bygga i tex Getinge.
 • SD Det skall finnas möjlighet att bo kvar i våra serviceorter även när du blir äldre. Det ska även finnas kommunala aktivitetsledare som kan hålla i verksamhet för målgruppen.
 • KD Närodlade livsmedel inom kosten för de äldre. Hemtjänst skall ha gott om personal så brukaren endast behöver möta ett par olika personer i tjänst och kan lära känna de som kommer till dem.
 • L Nolltolerans mot psykisk ohälsa och tex sex, öl/vin är en rättighet och som även äldre skall ha rätt att själva välja. Vi tror även att det behövs flera olika sorters boendeformer och att det finns bemanning nog för att begränsa antalet människor du möter i vården.
 • MP I Getinge behövs ett särskilt boende för äldre, där du får vård dygnet runt och alltid har tillgång till personal. Vi behöver även ha olika stödformer för den som vill bo kvar i samhället när de blir äldre. Som V beskriver så har det blivit en överetablering av boenden i Halmstads centrum vilket gör det svårt att få ut investeringar i tex Getinge
 • C Det finns ett planerat äldreboende och vi vill trycka på att byggnationen av det kommer i gång i nästa mandatperiod. Det är även viktigt att de äldre har en meningsfull fritid med tex kultur för äldre.
 • S Upphandling är det viktigaste så att de äldreboenden som öppnas är under kommunens kontroll, så inte privata aktörer gör en vinst på vår förlust. Men allra viktigast är innehållet och kvalitén i äldrevården

 

Moderatorn öppnade upp för allmänna frågor

 

Det är viktigt att åkermark bevaras vid beslut om nybyggnation och att det undersöks och följs upp vart vatten tar vägen när det byggs på åkermark som ligger lägre än Suseåns nivå.

 • SD Mycket kloka ord. Livsmedelsförsörjningen är en otroligt viktig fråga. Vi måste öka livsmedelsförsörjningen inom landet. SD vill att vi satsar på mer närproducerade grödor och kött. Vi vill avskaffa de helvegetariska dagarna i skolan!
 • M Instämmer i att det närproducerade är viktigt för att främja det lokala näringslivet och även av miljöskäl.
 • MP Vi håller med och har alltid pratat om hur den goda jorden skall bevaras, men till tågstation har vi sagt ja till att en liten del åkermark kan användas om det är nödvändigt.

Vilka partier vill sänka kostnaden för kollektivtrafiken?

S, V och MP räcker upp handen.

 

Barnkonventionen har lagstadgats. Hur mycket prioriterar ni barnperspektivet i era partier?

C Jag kan svara för vad som gjordes i Kulturnämnden, vi har där precis genomgått en barnrättsutbildning. Men vi ser också att barnperspektivet är något som  vi behöver bli bättre på i partiet.

MP Det börjades med utbildningar osv i samband med att barnkonventionen blev lag, men sedan dess är det sällan den frågan dyker upp. Så det behöver vi jobba på.

L Vi arbetar alltid med barnperspektivet.

Halmstads Lokala parti Jag tycker det händer för lite på fronten i socialnämnden men ser att det är något vi behöver prata mer om.

V I vårt parti pratar vi mycket om barnperspektivet, men i tex samhällsbyggnadsnämnden som jag sitter med i pratar vi om det alldeles för sällan.

S Vi kan definitivt bli bättre och använda det mer i våra beslutsunderlag osv. Det har dock gjorts en rad utbildningsinsatser.

KD Vi har en väldigt stark ungdomssektion som ser till att vi håller oss uppdaterade inom barnperspektivet, även våra frågor gällande mindre barngrupper i skolan och öppna förskolor överallt gör att vi har det med oss.

M Sitter i barn och ungdomsnämnden och där finns detta perspektiv alltid med. Detta arbete pågår hela tiden.

SD I barn och ungdomsnämnden där jag sitter med finns detta alltid med.

 

MB-huset, hur skall vi i samhället och arbetsgruppen kunna gå vidare med frågan när varken kommunen(fastighetsägare) eller politiken (beslutsfattare) vill ta ansvar och beslut?

C Mb-huset behövs läggas in i den kommande budgeten och det behövs tas beslut i de kommande nämnderna.

L Komplext att det är så många nämnder som är inblandade. Vart skall det äskas pengar och vem ansvarar för frågan? Blir det inte ett enhälligt driv så fastnar frågan lätt. Vi tar med det till våra partier för att hitta en intern ställning i frågan, jag tror detta är fösta steget

Halmstads lokala parti Allt är mycket tungrott inte bara Mb-huset, ett planuppdrag för äldreboende gavs 2019 och inget händer.

MP Hade ett MB-hus i Söndrum fått stå och förfalla i 10 år utan att det tagits nåt beslut?

S Ligger nog ett litet mått av sanning i det MP frågar här. Vår budgetprocess är inte heller perfekt och detta gör det utdraget. MB-huset som fråga har tidigare inte fått en prioriterad plats i våra budgetsamtal då vi inte förstått hur prioriterat det varit för er i samhället. Vi behöver prioritera det i vår budget!

KD ser fram emot att få mer info om MB-huset. Och kommer gärna ut för ett möte.

 

Hans tackar samtliga deltagande för kvällen och mötet avslutas.