Framtid Getinge – lägesrapport

Utvecklingsprogrammet är ute på remiss fram till 3 juni. Kommunen samlar inkomna yttranden under denna  remisstid och sammanställer i ett samrådsyttrande som kommer finnas tillgänglig för allmänheten. Med hjälp av
inkomna synpunkter och styrgruppen kommerde att bearbeta det framtagna förslaget inför antagande i kommunfullmäktige.
Styrgruppen består av samtliga 7 ledamöter i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Kerstin och Kenneth från GSF, Mattias Bjellvi, Therese Wallgren och jag. Nästa styrgruppsmöte kommer hållas den 4 juni.

Från Teknik och Fritidsförvaltningens Gatuchef Ulf Holm meddelas att det inte är någonting nytt på gång just nu förutom regelbundna mindre trafiksäkerhetsåtgärder och beläggningsåtgärder. Man avvaktar större åtgärder i Getinge tills man har gjort en centrumutredning i Getinge (om politiken beslutar att en sådan ska genomföras).