Kategori: Trafik & Gatunderhåll

OLANDERS TORG

 

 

Framtid Getinge föreslog en förbättring av Olanders Torg.

Detta är nu på gång. Något ritningsförslag finns inte men arbetet ska vara klart under 2018.

Jag vet inte om förslaget om förbättring innebar att det skulle byggas ett busstorg på platsen i samband med ”förbättringen”?

Halmstad kommun och Hallandstrafiken vill placera detta busstorg på båda sidor om Ekebergsvägen. Enligt projektledaren ska GC-vägen breddas ut till 3,0 m utmed blivande busshållplats. En yta för busskur ska bli 1,5 m samt plattyta för perrong 1,5 m. Ekebergsvägen smalnas av till 6,5 m. In mot Olanders Torg ska sedan en plattyta, 1,5 m, breddas för perrong och ytterligare yta för busskur som blir 1,5 m bred. Total bredd räknat från bankens mur = 15,5 m.

 

För övrigt ska på Olanders Torg inrymmas infart till bostäder (smeden och hyres-fastigheten), P-plast för boende, bankens personal och de som ska resa med buss.

Utöver detta ska GC-vägen från Ekebergsvägen över gl bron till/från skolan och boende på östra sidan Suseån inrymmas. Gamla gångvägen utmed ån från söder är inte inräknad.

Parkdelen ska förmodligen inte ändras? Innebär att fontänen vid Suseån och bef staty kan vara orörda och fungerande.

Kommunen har för avsikt att försöka få till fritt Wifi på torget?

 

Ska bli intressant att se när kommunen framställt ett ritningsförslag.

Till dess bifogar jag ett skissförslag från 2015. Du kan skriva ut förslaget och skissa in egna önskemål. Skicka gärna förslagen till mig!

 

Framtid Getinge är ju boendes möjlighet att påverka vårt samhälle!

 

Du är välkommen att kontakta mig angående frågor!

 

sivert@mollerstrom.com

mobil 0705-52 45 23

 

Sivert Hyllsjö

Trafik & Gatunderhåll

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun har den 23 november 1995, § 144, beslutat följande med stöd av 19 § renhållningslagen (1979:596) och 13 a § renhållningsförordningen (1990:984).

Fastighetsinnehavarens skyldighet 


Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet). Lika med gångbana anses trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift samt om gångbana ej finns, ett för gångtrafiken erforderligt område om 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses  som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas


Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning


Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m m


Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar


Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt


Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och i övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m m


Fastighetsinnehavare som uppsåtligt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 4 § andra stycket renhållningslagen. I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Detta beslut gäller fr o m den 1 januari 1996 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Trafik & Gatunderhåll

Brev TF.drift.underhåll 120924

2012-09-24

Halmstad kommun
Teknik- o Fritidsförvaltningen
Fredrik Lindespång

Hej Fredrik!

Överlämnade en ”önskelista” på åtgärder, i Getinge Samhälle, till arbetskontoret i Getinge.
De meddelade dock att sådana krav skall lämnas till dig för att få dessa åtgärdade????

Här kommer dock listan:

RÖJNING GC-VÄGAR
1. Utmed Boråsvägen
2. Magasinsgatan – Fabriksleden
3. Lekplats (Hagvägen) – Gärdesvägen – Olanders Torg
4. M fl

RÖJNING RUNT BELYSNINGSSTOLPAR
1. Gäller hela samhället

BORTTAGNING – UPPRENSNING, VÄNDPLANER
Gäller uppställda fordon och material
1. Hagvägen
2. Ängsvägen
3. Doktorsgatan
4. Slåttervägen
5. M fl

ALLMÄNT UNDERHÅLL
Beläggningsskador
Kantstensskador
Översyn vägskyltar
Saknade brunnslock m m

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Kontaktman Getinge Samhällsförening

Trafik & Gatunderhåll

Brev till kommunen gc.120921

2012-09-21

Halmstad kommun
Ulf Holm

Hej Ulf!

Översänder Getinge Samhällsförenings önskemål angående utbyggnad och förbättring av GC-vägar i Getinge samhälle. Dessa önskemål sammanfaller med Utveckling Getinge.
Vissa av Samhällsföreningens önskemål sammanfaller med krav till Trafikverket ex fabriksleden (väg 629) och Göteborgsvägen (väg 601).
Önskemålslistan ser ut enligt följande:
1. Fabriksleden, delen Stenstorpsvägen – Ekebergsvägen (utmed väg 629). Se bifogad ritning!
2. Göteborgsvägen, delen väg 601 – Broavägen (väg 601). Se bifogad ritning!
3. Ekebergsvägen, delen Idrottsplatsen (Clean Part) – Fabriksleden (Statoil). Se bifogad ritning och normalsektion!
4. Gl Skattagårdsområdet – Nya Skattagårdsområdet, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
5. Slåttervägen – Gärdesvägen – Fabriksleden, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
6. Doktorsgatan – Hagvägen, upprustning/komplettering av ”befintlig” GC-väg.
7. Bergsgatan – Skogsgatan – Hörsåsvägen, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.

Dessa GC-vägar är ett stort med tanke på barns väg till skola, idrottsplats och därmed utanför direkt påverkan av fordonstrafik. De GC-vägar som upprustas bör kompletteras med belysning.

Utöver detta finns önskemål för:
1. BHPL, typ ”Klack” se bilaga, på Gärdesvägen, bef BHPL, Backvägen, för att därmed få en säker väntplats och sänkning av hastighet.
2. Byggande av trottoar på Mellangatan, mellan Ekebergsvägen – Storgatan.

Finns ytterligare önskemål men ovanstående bör inrymmas i en normal åtgärdsplan både planerings- och kostnadsmässigt.

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Getinge Samhällsförening

Kopia till:
Kerstin Carlsson, Getinge Samhällsförening
Henrik Oretorp, kommunråd

Trafik & Gatunderhåll

Gatuunderhåll

Hej du som är boende inom Getinge Samhällsförening!
Jag har av Samhällsföreningen fått i uppdrag att förmedla, till kommunkontoret, synpunkter angående trafik och gatuunderhållsfrågor, inom tätorten. Har du något specifikt att rapportera så hör gärna av dig till mig.
”Fler ögon ser mer än två!”
Det är dock inte bara kommunens ansvarsområde vi skall titta på, vi måste själva bidra till
förbättringar. Vi som har fastigheter intill gator, gång-/cykelbanor och trottoarer bör kolla hur det ser ut:
Gatuunderhåll
SOMMAR
HAR VI KLIPPT HÄCKEN?
Så att vi syns när vi ger oss ut från tomten och att vi
själva ser cyklisten/bilisten!
VINTER
HAR VI SNÖRÖJT/SANDAT?
Halkar någon är det vårt ansvar!
(1,5 m utanför fastighetsgränsen även utan trottoar).
Trafik
Hastighetsgränsen 30 KM/TIM tycker många är svår att hålla men:
Om du kör på någon, i denna hastighet, är risken för svåra skador mindre än vid
högre fart!
HÖGERREGELN, som är en lag, GÄLLER i hela tätorten utom mot huvudleder (dessa är
utmärkta enligt regelverket).
ATT PARKERA på trottoarer är INTE tillåtet! Om vi står på trottoaren måste gående passera på gatan med risk att bli påkörd.
Synpunkter på åtgärder som du tycker jag skall föra vidare eller diskutera, i Samhälls-
föreningens namn, mottages med tacksamhet. Du når mig på 070-552 45 23 eller
Hälsning,
Sivert
Trafik & Gatunderhåll