Månad: december 2014

Rapport ifrån julmarknad i Getinge 2014

Julmarknaden i Getinge 2014

Ett stort tack till alla som medverkade till att göra årets julmarknad så trevlig. Då tänker vi även på alla besökare. När många hjälps åt och samarbetar får alla i Getinge glädje av det!

Vi tackar även bl a Falkenbergs Sparbank, Team Sportia Flygstaden, Länsförsäkringar samt Swedbank och Fastighetsbyrån i Halmstad som alla har sponsrat julmarknaden på olika sätt.

Årets julmarknadsaktörer :
Butiker: Konsum, Statoil, Lilla Magasinet, Carros gammalt o Nytt
Representanter för kommun och samfund : Biblioteket, Räddningstjänsten, MB-Huset Kulturskolans
Blåsmixgrupp och Svenska kyrkan
Lokala hantverkare i tältet: Carl-Anders Johansson med nya glasföremål av gamla glasflaskor, Eva
Andersson från Kaffetorpet med ull, torkad svamp, smycken och honung, Ulrika Nehlmark med tygprodukter
made by Tåghult och Martina Sundgren från Konkreativ med hantverk av ull o betong

Producenter av närodlat och närproducerat: Skogsgård och Gudmundsgården samt Kaffetorpet som även sålde honung.

Barn och ungdomars medverkan med barnlotteri och ridning för barn med hästar från Susedalens Kör&Ridklubb samt lotteri med klass 72.

Avslutningen på MB-Huset med Öppen scen med underhållning av Kulturskolans Blåsmix med 17 elever samt Lovisa Palmqvist med solosång var extra kul.

Till sist får vi inte glömma tomten som promenerade runt och överraskade alla barn.

Som en röd tråd gick också Räddningstjänsten i Getinges återkommande engagemang för barncancerfonden. Slut summan för detta året blev 35 198 kr .Totalsumman sedan Räddningstjänsten började är nu uppe i 147 225 kr.

Håkan Axelsson, Carolina Svensson och Anita Mellberg har hjälpts åt att hålla kontakten med de som valt att deltaga och i övrigt har var och en ansvarat för den verksamhet man ville visa upp.
Räddningstjänsten ska ha en eloge för att de hjälpt till att bygga/riva tältet utanför Lilla Magasinet, samt Kalle Nilsson som såg till att hästarna transporterades tryggt till och från Getinge.

Stämningen bland marknadsbesökare var god och många hade tagit med släkt och vänner.
Tomten gladde både barn och vuxna och nästa år ska vi se till att tomtenissar åter har fyllt på i säcken.
Barnens medverkande gav en extra knorr genom de egentillverkade ridbiljetterna och lotterna till barnlotteriet
– kanske morgondagens julmarknadsarrangörer ?

Vinnarna av tipspromenad :
1.a Adrian Benjamin
2.a Solvig Gustavsson
3.e Gudrun Grimberg
Alla hade 5 rätt av 6 och var närmst skiljefrågan som var: 160 kolor i burken.

Grattis!

Tröstpriser till.
Erica Olsson
Fanny Olsson
Eva-Marie Olsson
Mattias Johansson
Claes Jagesson

Grattis!

Priserna kan hämtas i Carros butik på lördagar öppet kl 10 -13 eller ring Carolina Svensson, tel: 070-825 49 65

Vi i julmarknadsgruppen ser fram emot nästa julmarknad i Getinge 2015 och hoppas att vi kan utöka samarbetet och antalet medverkande knallar, öppna butiker, föreningar och lokala förmågor till Öppen scen.

Hör gärna av dig om du har idéer och synpunkter inför nästa års planering.

God jul och Gott Nytt År önskar

Håkan Axelsson, Carolina Svensson och Anita Mellberg

Föreningsnytt

Brev från Suseåns vattenråd

Hej Alla ni som bor vid vattendrag!

Detta år har vi flera gånger fått se Suseån stiga över sina bredder. Vi har vetat i mer än hundra år att Suseån är en livlig å med snabba förändringar. I augusti fick vi ett ”flöde” som hette duga, med stora ytor översvämmade längs hela ån. Inte bara samhällen som Getinge, Slöinge, Heberg och Boberg fick verkningar av översvämningar utan även i flera av biflödena. Vid Berte Qvarn uppmättes nivån till 11 cm under den nivå som hittills registrerats som högst och det var 1912.

Det är lätt att säga att där och där ska det vara åtgärder för att förhindra verkningar vid stora regnmängder. I Suseåns vattenråd har vi tagit initiativet till en studie som visar att det inte är rimligt att göra åtgärder uppströms Getinge, som i tillräcklig omfattning skulle fördröja vattnet att komma till Getinge. Det skulle behövas nya översilningsdammar och dämningsytor som är kvadratkilometer stora. I det korta perspektivet kan åtgärder göras att skydda känsliga platser från skador.

I höstas flöt allt från löshalm till balar, leksaker och trädgårdsmöbler med vattnet och det höll på att bli en riktig katastrof då ravinen vid Berte ”proppades” igen. Vi vill vädja till dig att se över hur det ser ut runt i kring dig och din mark.

 se till att saker som inte ska flyta med är tillräckligt långt ifrån vattnet

 förankra balar och annat som måste lagras nära vattnet eller på låglänta områden som ibland översvämmas

Tack för att du tagit del av våra tips!

Suseåns Vattenråd

Agneta Åkerberg

www.vattenorganisationer.se/susean

Samhällsföreningen

Projektgrupp arbetar med översvämningsåtgärder

Hur ska vallarna dimensioneras I Getinge för att klara ett 100-årsflöde? Hur ska rekreationsområdet se ut? Det är några av de frågor som kommunens projektgrupp för Getinge arbetar med.

Sedan översvämningarna i Getinge i augusti har Halmstads kommun samlat kompetens från flera förvaltningar som arbetar med översvämningsåtgärder i Getinge. Projektledare är Mikael Vallin, teknik- och fritidsförvaltningen.

Projektgruppen fokuserar på åtgärder för att trygga samhällsviktiga funktioner, vägar och fastigheter i Getinge. Åtgärderna ska kombineras med samhällsutvecklande åtgärder så som grönytor och ett rekreationsområde.

Flödesmodellering ger svar

En viktig faktor för det fortsatta arbetet är den flödesmodellering som just nu görs. Flödesmodelleringen visar bland annat hur vallarna i samhället måste dimensioneras för att klara ett 100-årsflöde i Suseån. Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som statistiskt sett inträffar i genomsnitt en gång på hundra år. Enligt SMHI var det flöde som inträffade i augusti ett 50-årsflöde.

Med hjälp av flödesmodelleringen undersöks hur olika flöden samt klimat-och väderscenarier påverkar Suseån. Modelleringen ger svar på vilka effekter olika åtgärder får och hur de påverkar faktorer som vattennivå och översvämningens utbredning. Det går också att undersöka vad som händer vid breddning av åfåran, muddring och om diverse hinder tas bort.

Kommunen deltar den 17 januari

Flödesmodelleringen är helt grundläggande för hur det framtida rekreationsområdet i Getinge utformas.

Vid det möte som Getinge samhällsförening håller den 17 januari kommer representanter från kommunen och berättar mer om flödesmodelleringen och det fortsatta arbetet i projektgruppen.

Vill du vara med och bidra till Getinges utveckling?

Utvecklingsprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2013-09-03 § 231 vilket betyder att Halmstads politiker och tjänstemän tillsammans med boende, föreningsaktiva och verksamma i Getinge har en gemensam viljeinriktning för Getinges utveckling 20 år framåt i tiden.

Arbetet är nu i den del av processen som innebär kontinuerlig uppföljning och uppdatering av Åtgärdslistan och Underlag till planeringsdirektiv.

Styrgruppen för Framtid Getinge träffas ett par gånger om året för uppföljning av dokumenten, insamling av synpunkter och nya idéer samt diskussioner om framtida utveckling.

Alla idéer och synpunkter är välkomna. Fundera på vad du kan göra för Getinges utveckling. Samhällsföreningen har en viktig roll i samarbetet och med din hjälp går utvecklingen snabbare. Du kan inte göra allting, men du kan alltid göra något.

Syfte och organisation

Utvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening.

Tidigare EU-projekt

Framtid Getinge har i ett inledande skede varit en del i EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) där metoder har utvecklats som berör de sociala frågornas roll i stadsplaneringen och medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Se mer på www.smsprojektet.selänk till annan webbplats

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Uppföljning Framtid Oskarström & Framtid Getinge 2014-10-22

På initiativ av kommunstyrelsen har Halmstads kommun tagit fram utvecklingsprogram för orterna Oskarström och Getinge. Med utvecklingsprogram vill man samordna sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska frågor för att underlätta framtida prioriteringar bland konkreta åtgärdsförslag. Man vill också skapa en arena för samverkan och kontinuerlig dialog.
Utvecklingsprogrammen är framtagna som pilotprojekt inom det avslutade EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) som bland annat handlade om att utveckla goda modeller för medborgardialog samt främja vardagsintegration.
Båda utvecklingsprogrammen är framtagna i bred samverkan och dialog mellan boende och verksamma på orten samt politiker och tjänstemän från Halmstads kommun. Programmen beskriver den gemensamma framtidsbilden som sträcker sig 20 år framåt i tiden samt ambitioner och strategier för att nå framtidsbilden. Två dokument finns kopplade till varje utvecklingsprogram. Det ena dokumentet kallas Åtgärdslista och det andra kallas Underlag till planeringsdirektiv.
Åtgärdslistan innehåller alla de framtida åtgärder där det finns ett beslut på genomförande som går i linje med framtidsbilden. Olika samverkande aktörer står som ansvariga för genomförande av de beslutade åtgärderna i Åtgärdslistan. Underlag till planeringsdirektiv är ett dokument som samlar de viktigaste och mest prioriterade idéerna på framtida utveckling som kommit fram genom dialog.
Programmet för Framtid Oskarström antogs 2013-02-26, KS § 59 (Bilaga 1). Programmet för Framtid Getinge antogs 2013-09-03, KS § 231 (Bilaga 2). För att säkerställa långsiktig samverkan och kontinuerlig dialog även efter att programmen antagits träffas styrgruppen för varje projekt fyra gånger om året för uppföljning av Åtgärdslista och Underlag till planeringsdirektiv samt insamling av nya idéer på utveckling genom dialog.

Här är hela rapporten i lättläst tidningsformat.

Framtid GetingeHuvudnyhet