Projektgrupp arbetar med översvämningsåtgärder

Hur ska vallarna dimensioneras I Getinge för att klara ett 100-årsflöde? Hur ska rekreationsområdet se ut? Det är några av de frågor som kommunens projektgrupp för Getinge arbetar med.

Sedan översvämningarna i Getinge i augusti har Halmstads kommun samlat kompetens från flera förvaltningar som arbetar med översvämningsåtgärder i Getinge. Projektledare är Mikael Vallin, teknik- och fritidsförvaltningen.

Projektgruppen fokuserar på åtgärder för att trygga samhällsviktiga funktioner, vägar och fastigheter i Getinge. Åtgärderna ska kombineras med samhällsutvecklande åtgärder så som grönytor och ett rekreationsområde.

Flödesmodellering ger svar

En viktig faktor för det fortsatta arbetet är den flödesmodellering som just nu görs. Flödesmodelleringen visar bland annat hur vallarna i samhället måste dimensioneras för att klara ett 100-årsflöde i Suseån. Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som statistiskt sett inträffar i genomsnitt en gång på hundra år. Enligt SMHI var det flöde som inträffade i augusti ett 50-årsflöde.

Med hjälp av flödesmodelleringen undersöks hur olika flöden samt klimat-och väderscenarier påverkar Suseån. Modelleringen ger svar på vilka effekter olika åtgärder får och hur de påverkar faktorer som vattennivå och översvämningens utbredning. Det går också att undersöka vad som händer vid breddning av åfåran, muddring och om diverse hinder tas bort.

Kommunen deltar den 17 januari

Flödesmodelleringen är helt grundläggande för hur det framtida rekreationsområdet i Getinge utformas.

Vid det möte som Getinge samhällsförening håller den 17 januari kommer representanter från kommunen och berättar mer om flödesmodelleringen och det fortsatta arbetet i projektgruppen.

Vill du vara med och bidra till Getinges utveckling?

Utvecklingsprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2013-09-03 § 231 vilket betyder att Halmstads politiker och tjänstemän tillsammans med boende, föreningsaktiva och verksamma i Getinge har en gemensam viljeinriktning för Getinges utveckling 20 år framåt i tiden.

Arbetet är nu i den del av processen som innebär kontinuerlig uppföljning och uppdatering av Åtgärdslistan och Underlag till planeringsdirektiv.

Styrgruppen för Framtid Getinge träffas ett par gånger om året för uppföljning av dokumenten, insamling av synpunkter och nya idéer samt diskussioner om framtida utveckling.

Alla idéer och synpunkter är välkomna. Fundera på vad du kan göra för Getinges utveckling. Samhällsföreningen har en viktig roll i samarbetet och med din hjälp går utvecklingen snabbare. Du kan inte göra allting, men du kan alltid göra något.

Syfte och organisation

Utvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening.

Tidigare EU-projekt

Framtid Getinge har i ett inledande skede varit en del i EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) där metoder har utvecklats som berör de sociala frågornas roll i stadsplaneringen och medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Se mer på www.smsprojektet.selänk till annan webbplats