Kategori: Samhällsföreningen

Skrivelse till Halmstad kommun från äldreomsorgsgruppen

Till Halmstad Kommun Politiker i Hemvårdsnämnd, Kommunledningsutskottet och Kommunstyrelsen.

Ett trygghetsboende kan aldrig ersätta ett äldreboende med personal dygnet runt!

Hur kan vi säga det? I ett trygghetsboende har man en värdinna/ värd några timmar vissa dagar i veckan, man klarar sig bra med det. Ett äldreboende har man personal dygnet om för man har ett särskilt och större vårdbehov. Getinge Samhällsförening hade den 22/10-15 sitt höstmöte där politiker och tjänstemän var inbjudna från Hemvårdsnämnden och förvaltningen för att svara på en del frågor från oss boende i Getinge om bl.a, varför man inte har tagit fram ett ersättningsboende när man avvecklar vårt Äldreboende Almgården. Ordförande i Hemvårdsnämnden förklarade att beslutet om återremiss som togs i kommunfullmäktige innebar att man för en dialog i mindre grupp för att komma fram till ett beslut som kommunledningsutskottet o kommunfullmäktige kan besluta om. Enligt ordförande och tjänstemän är man fortfarande klar över att det är ett trygghetsboende i Getinge som är behovet. Man sa på mötet att man vill ha medborgardialog med boende i Getinge.

Vi som var på Samhällsföreningens möte fick uppfattningen att man från politiker och tjänstemän förstod vårt behov i Getinge. Ni var ju chockade som ni sa att så många Getingebor engagerade sig i vårt äldreboende Almgården. För den kvällen slöt Getingeborna upp för sin bygd, de ville både tala om och visa politikerna att vi har behov av ett äldreboende i Getinge, vi var många ca 200 personer och övervägande äldre boende i Getinge som kom till mötet och gjorde klart för inbjudna att vårt behov fortfarande är ett äldreboende med personal dygnet om.  Hörsammade man inte det så frågar vi och som ordförande i PRO Getinge vem lyssnar man då på.

Den 28/10-15 hade Hemvårdsnämnden möte där konstaterar Alliansen att det finns behov o intresse av ett trygghetsboende på orten Getinge. Man vill starta ett pilotprojekt om trygghetsboende i Getinge. Man röstade om förslaget med 6 röster för trygghetsboende 4 emot och 1 avstod. Lyssnade man på vad vi alla sa på höstmötet den 22/10 att det inte är vårt behov för vi har Begonian med 24 lgh som väl fyller behovet. Vårt behov är fortfarande ett äldreboende med personal dygnet om och det kan vi verkligen konstatera efter den stora uppslutningen som var på höstmötet. En fråga till er politiker som var på mötet i församlingshemmet, ni hade redan innan mötet bestämt er för att ett trygghetsboende är det rätta för Getinge eller hur? För det lyste verkligen igenom och det var inte sjyst mot alla de som kom, väldigt fult. Ni lyssnade inte på oss eller tog till er vad vi sa på mötet och ni talar om att föra en dialog med oss i Getinge då kan man fråga sig hur och med vem? För ni har bestämt hur det ska vara i Getinge. Får uppfattningen att Hemvårdsnämndens politiska ledning för en egen dialog efter att ha läst igenom utredningen för trygghetsboende i Eldsberga o Getinge likaså nämndens pressmeddelande från den 28/10-15.

Getinge den 13/11-15 Arbetsgruppen för Getinges äldrefrågor.

Kerstin Nilsson  Birgitta Larsson  Anders Krantz  Kerstin V Carlsson    Olle Larsson

Kenneth Persson    Anna Andersson    Tommy Nilsson  Carin Örthagen  Carina Nilsson

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Översvämningsåtgärder i Getinge – från Halmstads kommun

Översvämningsåtgärder i Getinge

I höst beräknas bygget av vallarna i Getinge komma igång. Men innan bygget påbörjas är det en rad faktorer som kan påverka vallarnas utformning och dimensionering som måste tas hänsyn till och flera olika utredningar pågår just nu parallellt.

Flödesmodellering ger svar

För att kunna avgöra hur vallarna i Getinge ska utformas för att klara ett så kallat 100-årsflöde i Suseån har flödesmodelleringar gjorts. Ett 100-årsflöde är ett vattenflöde som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år.

Modelleringarna visar hur olika flöden kombinerat med olika klimat- och väderscenarier påverkar Suseån. Modelleringarna ger svar på vilka effekter olika åtgärder får och hur olika åtgärder påverkar faktorer som vattennivåer och översvämningarnas utbredning. Det går också att undersöka vad som händer vid breddning av åfåran, muddring och om diverse hinder tas bort.

De flödesmodelleringar som nu har gjorts visar att vallarna i Getinge, beroende på hur markförhållandena ser ut, måste vara minst en meter höga, på några ställen måste vallarna vara så höga som två meter, för att klara ett 100-årsflöde.

Nivåmätare i Suseån och i Nissan

Sedan februari finns det två platser i Suseån där det sker nivåmätning. Det är vid Getinge avloppsreningsverk och söder om Kvibille. Också i Nissan i Oskarström har nivåmätare installerats. Dessutom finns numera också en nederbördsmätare vid Slättåkra avloppsreningsverk.

Alla mätare är webbaserade och kopplade till räddningstjänsten i Halmstad och Laholmsbuktens vatten och avlopp. Mätarna registerar vattennivåer och temperaturer.

Fler utredningar pågår

Förutom utredningarna av Suseåns vattenflöden pågår en rad andra utredningar vars resultat kommer att påverka översvämningsåtgärdernas utformning.

Vatten och avlopp

Utredning är påbörjad av dels hur VA-systemet påverkar översvämningarna, dels hur VA-systemet påverkas av översvämningar.

Rävingebäcken

Detaljutredning pågår av Rävingebäcken och vilken påverkan den har vid höga vattenflöden i Suseån. Bäcken är kulverterad sista delen ut mot Suseån och bland annat undersöks kapaciteten i ledningen, avrinningsområde och tillkommande flöden.

Stabilitetsutredningar

Utredningar pågår som bland annat ska ge svar på hur nära Suseån vallarna kan placeras, utan att riskera att orsaka till exempel jordskred.

Ansökan om statliga medel

Kommunen har tidigare lämnat in en ansökan om att få statliga medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till översvämningsåtgärder. I ansökan utreds bland annat samhällets kostnader för översvämningar och kostnaderna för skyddsåtgärder mot nya översvämningar. Arbete med kompletteringar av ansökan pågår just nu.

Samordning med nybyggen i Getinge

Just nu pågår exploateringar av två större byggprojekt i Getinge, dels utvecklingen av Stationsområdet, dels ett nytt industriområde. Överblivna jordmassor från byggprojekten kommer att användas vid bygget av vallarna. Samordningen av de olika byggprojekten inkluderar också det kommunala bostadsbolaget HFAB som kommer att använda viss del av massorna när de ska bygga sina vallar vid Klockarevägen.

Detaljprojektering påbörjad

Med utgångspunkt från de utredningar som tagits fram har nu detaljprojektering för översvämningsåtgärderna påbörjats. Kommunens landskapsarkitekt har börjat skissa på förslag över hur det nya rekreationsområdet med integrerade vallarna, gångstråk, vattenspeglar och andra inslag ska gestaltas. Den tidsplan som har satts upp för projektet håller och byggstart för vallar och rekreationsområde är beräknad till hösten 2015.

Dialog med länsstyrelsen

Projektledningen har en tät dialog med länsstyrelsen. Det krävs så kallat markavvattningstillstånd från länsstyresen för att anlägga vallarna.

Flera aktörer samverkar för översvämningsåtgärder

I Getinge är det flera aktörer som arbetar för skydda samhället från översvämningar. Vid Klockarevägen planerar det kommunala fastighetsbolaget HFAB för att bygga vallar. Elbolaget EON har redan byggt vallar för att skydda ställverket vid Fabriksleden.

Projektgrupp arbetar med åtgärderna

Sedan översvämningarna i Getinge i augusti förra året har Halmstads kommun samlat kompetens från flera förvaltningar som arbetar med översvämningsåtgärder i Getinge. Projektledare är Mikael Vallin, teknik- och fritidsförvaltningen.

Projektgruppen fokuserar på åtgärder för att trygga samhällsviktiga funktioner, vägar och fastigheter i Getinge. Åtgärderna ska kombineras med samhällsutvecklande åtgärder så som grönytor och ett rekreationsområde.

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Vill du veta mer om krisberedskap?

Informationsmöte med Lennart Rydén ifrån Civilförsvarsförbundet i Lindénas lokaler (Ovanför Lilla Magasinet) den 23 april kl. 19,00
Alla välkomna

 

72 Timmar.

På en timme får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

– stora bränder
– elavbrott
– förorenat vatten
– stormar
– översvämning
– terrorattacker

Målen med informationen är att ge dig…

– ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.
– stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.

Samhällsföreningen