Översvämningsåtgärder i Getinge – från Halmstads kommun

Översvämningsåtgärder i Getinge

I höst beräknas bygget av vallarna i Getinge komma igång. Men innan bygget påbörjas är det en rad faktorer som kan påverka vallarnas utformning och dimensionering som måste tas hänsyn till och flera olika utredningar pågår just nu parallellt.

Flödesmodellering ger svar

För att kunna avgöra hur vallarna i Getinge ska utformas för att klara ett så kallat 100-årsflöde i Suseån har flödesmodelleringar gjorts. Ett 100-årsflöde är ett vattenflöde som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år.

Modelleringarna visar hur olika flöden kombinerat med olika klimat- och väderscenarier påverkar Suseån. Modelleringarna ger svar på vilka effekter olika åtgärder får och hur olika åtgärder påverkar faktorer som vattennivåer och översvämningarnas utbredning. Det går också att undersöka vad som händer vid breddning av åfåran, muddring och om diverse hinder tas bort.

De flödesmodelleringar som nu har gjorts visar att vallarna i Getinge, beroende på hur markförhållandena ser ut, måste vara minst en meter höga, på några ställen måste vallarna vara så höga som två meter, för att klara ett 100-årsflöde.

Nivåmätare i Suseån och i Nissan

Sedan februari finns det två platser i Suseån där det sker nivåmätning. Det är vid Getinge avloppsreningsverk och söder om Kvibille. Också i Nissan i Oskarström har nivåmätare installerats. Dessutom finns numera också en nederbördsmätare vid Slättåkra avloppsreningsverk.

Alla mätare är webbaserade och kopplade till räddningstjänsten i Halmstad och Laholmsbuktens vatten och avlopp. Mätarna registerar vattennivåer och temperaturer.

Fler utredningar pågår

Förutom utredningarna av Suseåns vattenflöden pågår en rad andra utredningar vars resultat kommer att påverka översvämningsåtgärdernas utformning.

Vatten och avlopp

Utredning är påbörjad av dels hur VA-systemet påverkar översvämningarna, dels hur VA-systemet påverkas av översvämningar.

Rävingebäcken

Detaljutredning pågår av Rävingebäcken och vilken påverkan den har vid höga vattenflöden i Suseån. Bäcken är kulverterad sista delen ut mot Suseån och bland annat undersöks kapaciteten i ledningen, avrinningsområde och tillkommande flöden.

Stabilitetsutredningar

Utredningar pågår som bland annat ska ge svar på hur nära Suseån vallarna kan placeras, utan att riskera att orsaka till exempel jordskred.

Ansökan om statliga medel

Kommunen har tidigare lämnat in en ansökan om att få statliga medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till översvämningsåtgärder. I ansökan utreds bland annat samhällets kostnader för översvämningar och kostnaderna för skyddsåtgärder mot nya översvämningar. Arbete med kompletteringar av ansökan pågår just nu.

Samordning med nybyggen i Getinge

Just nu pågår exploateringar av två större byggprojekt i Getinge, dels utvecklingen av Stationsområdet, dels ett nytt industriområde. Överblivna jordmassor från byggprojekten kommer att användas vid bygget av vallarna. Samordningen av de olika byggprojekten inkluderar också det kommunala bostadsbolaget HFAB som kommer att använda viss del av massorna när de ska bygga sina vallar vid Klockarevägen.

Detaljprojektering påbörjad

Med utgångspunkt från de utredningar som tagits fram har nu detaljprojektering för översvämningsåtgärderna påbörjats. Kommunens landskapsarkitekt har börjat skissa på förslag över hur det nya rekreationsområdet med integrerade vallarna, gångstråk, vattenspeglar och andra inslag ska gestaltas. Den tidsplan som har satts upp för projektet håller och byggstart för vallar och rekreationsområde är beräknad till hösten 2015.

Dialog med länsstyrelsen

Projektledningen har en tät dialog med länsstyrelsen. Det krävs så kallat markavvattningstillstånd från länsstyresen för att anlägga vallarna.

Flera aktörer samverkar för översvämningsåtgärder

I Getinge är det flera aktörer som arbetar för skydda samhället från översvämningar. Vid Klockarevägen planerar det kommunala fastighetsbolaget HFAB för att bygga vallar. Elbolaget EON har redan byggt vallar för att skydda ställverket vid Fabriksleden.

Projektgrupp arbetar med åtgärderna

Sedan översvämningarna i Getinge i augusti förra året har Halmstads kommun samlat kompetens från flera förvaltningar som arbetar med översvämningsåtgärder i Getinge. Projektledare är Mikael Vallin, teknik- och fritidsförvaltningen.

Projektgruppen fokuserar på åtgärder för att trygga samhällsviktiga funktioner, vägar och fastigheter i Getinge. Åtgärderna ska kombineras med samhällsutvecklande åtgärder så som grönytor och ett rekreationsområde.