Kommunstyrelsen svarar på vårt brev

Vi har erhållit svar ifrån Halmstad kommunstyrelse på Getinge  Samhällsförenings och Getinge Företagarförenings öppna brev ifrån den 22 augusti.

”2014-09-02

Till
Getinge Samhällsförening
Getinge Företagarförening

Tack för ert brev

Kommunstyrelsen har full förståelse för att många i Getinge känner förtvivlan och frustration
inför konsekvenserna av det ihärdiga och kraftfullaregn som drabbade invånare och
verksamheter under senare delen av augusti.
Kommunfullmäktige beslutade 2013 att avsätta medel till både 2014 och 2015 års budgetar
för att ta fram en fördjupad analys kring vilka åtgärder som krävs för att förbättra situationen
kring Suseån.
Det är nödvändigt att göra en fördjupad analys, vilket samhällsbyggnadskontoret påbörjat
sedan en tid, eftersom de åtgärder som behöver sättas in behöver vara noggrant utredda. Detta
utredningsarbete kommer att pågå under 2014 och 2015. Förhoppningsvis innebär det att
genomförandet kan påbörjas under 2016.
Samhällsföreningen och Företagarföreningen har en viktig roll i detta arbete. I styrgruppen för
”Framtid Getinge” är det meningen att den lokala kunskap ni har ska fångas upp och tas med i
arbetet.
Från kommunstyrelsens sida är vi mycket angelägna om att åtgärder genomförs för att minska
de negativa konsekvenserna av framtida översvämningar av Suseån. Men frågan är komplex
och det är viktigt att rätt åtgärder genomförs så att de blir långsiktigt hållbara.
I denna fråga är det viktigt att dialogen med er fortsätter.
Det är också kommunstyrelsens uppfattning att resurser för att kunna genomföra åtgärder bör
prioriteras i höstens budgetarbete.
För kommunstyrelsen
Carl Fredrik Graf
Kommunstyrelsens ordförande”

 

Brevet i original:

2014-09-02 GSF