Verksamhetsberättelse för Getinge Samhällsförening år 2014

Styrelsens sammansättning för 2014 har varit följande.          

 Ordinarie styrelseledamöter:

Ordförande                         Kerstin V Carlsson

Vice ordförande                  Alf Andersson

Sekreterare                          Anita Mellberg

Kassör                                 Lena Eriksson

Ledamot                              Fredrik Wiklund

Ledamot                              Håkan Axelsson

Ledamot                              Maria Tagesson

Ledamot                              Daniel Vicente

Ledamot                              Leif Johansson

 

Styrelsesuppleanter: Styrelsen fick mandat av årsmötet 2013 att alla skall vara ordinarie ledamöter, alltså inga suppleanter valdes.

Vi har valt mötessekreterare vid våra möten sedan Anita Mellberg valde att sluta sitt styrelseuppdrag innan mandatperiodens slut.

 Representation

Gsf har representerats i Nätverket för lokal demokrati av styrelsen med Alf Andersson som kontaktperson. Gsf har representerats i Styrgruppen för Framtid Getinge av Kerstin V Carlsson, Kenneth Persson och Lena Eriksson.

Nätverket för lokal demokrati.

Nätverket består av 14 Samhällsföreningar som har haft 4 möten under året. Getinge Samhällsförening har varit representerad av Alf Andersson, Kenneth Persson och oftast av ytterligare någon styrelsemedlem. En huvudfråga som varit föremål för dialog med kommunala förvaltningar och bolag är Service och Bemötande, Det har funnits ett angeläget behov att utveckla och skapa rutin om att föra dialog mellan samhällsföreningar och förvaltningar/bolag i Halmstad kommun. Dessa har svarat på en enkät och förslag på kommunikationsstrategier har presenterats. Detta visar på Samhällsföreningarnas betydelse i demokrati- och beslutsprocessen.

Aktiviteter under året:

Årsmöte

Samhällsföreningens årsmöte hölls i Församlingshemmet den 20 mars. Calle Karlsson från Lejet underhöll med sina historier och sin musik. Henrik Håkansson och Henrik Oretorp informerade hur arbetet fortskrider med Framtid Getinge.

Städdagen:

Den 26 april var det den allmänna städdagen i samhället. Upplägg enligt tidigare med utskick till respektive föreningar.

Nationaldagen

Nationaldagen genomfördes i regn för första gången sedan starten för 10 år sedan. Det var tveksamt in i det sista om paraden kunde marschera. Tält var uppställt i Broaparken, så musikernas instrument inte skulle skadas av regnet. Precis kl.16,00 höll regnet uppe så Hemvärnets musikkår Halland beslutade i sista stund att marschera och det gick bra hela vägen! Men sen regnade det under resten av arrangemanget! Tack till alla som kom och stannade kvar! Det var ändå 140 personer som fanns på plats.

Kören C.A.T. sjöng och underhöll under ledning av Christina Angsvik. Talet till Nationen hölls av Sofia Persson som fick assistans av glada herrar som ställde upp med paraplyer!

Kennerth Lundqvist, som fick Getingepriset, var svårflirtad att följa med dottern Lia att fira Nationaldagen. Men till slut fick hon lockat med honom, och vi tror att han blev glatt överraskad! Kennerth fick priset för

för sitt aldrig sinande engagemang för både folk och fä, samt med sitt proffsiga ledarskap lett många av våra ungdomar rätt. Tack för fikat till musikerna, som fixades av Inga Carlsson och Inga-Lill Waldemarsson, som gjorde goda frallor och kaffe. Även ett stort Tack till Företagarföreningen och Hembygdsföreningen som även i år sponsrade firandet!

Föreningsträffen

Den 19 augusti samlades 21 föreningsmänniskor i Lindénas lokaler, alla trotsande regnet, som skulle bli förödande för många Getingebor denna kväll och natt. Mötet började naturligtvis med att prata om läget med översvämningen och Gsf fick uppdraget av mötet att skriva ett brev till kommunen. Anledningen till Föreningsträffen var att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans.

 

Träff med tidningsutdelarna

En dag i september träffades 14 glada tidningsutdelare i Lindénas lokaler för en trevlig kväll och lite förtäring.

 

Höstmötet

Höstmötet som blev ett Översvämningsmöte, hölls den 16 oktober i MB-huset och med 170 personers närvaro.

Innan detta möte, träffades Kommunledningen, Länsstyrelsen, HFAB, Laholmsbuktens VA och Räddningstjänsten m.m. på Gsf styrelsemöte den 30 september, för att ta upp frågeställningar som Getingeborna ev. kunde ha till höstmötet den 16 okt.

 

Framtid Getinge;                        

I Halmstads kommuns politiska inriktning för 2012-2014 står det att samhällen utanför staden ska må väl och utvecklas. Detta är en förutsättning för att uppnå kommunens vision Halmstad 2020 men även Region Hallands vision Halland – bästa livsplatsen.

Getinge är Halmstads kommuns näst största samhälle med strax under 1900 invånare. Samhället har byggts upp i det vackraste av halländska landskap mitt emellan Halmstad och Falkenberg. Det finns idag ett stort engagemang på orten för att Getinge ska utvecklas. Men för att främja tillväxt och hållbar utveckling krävs helhetssyn och samordning mellan boende, verksamma och kommun kring framtidsbild, ambitioner och strategier.

Det är den samlade kompetensen från boende och verksamma i Getinge och politiker och tjänstemän

från Halmstads kommun som format utvecklingsprogrammet.

Syfte och mål

Arbetet med att formulera detta utvecklingsprogram har tre syften:

  • Att åstadkomma en gemensam framtidsbild för Getinge som sträcker sig 20 år framåt i tiden
  • Att formulera gemensamma ambitioner och strategier för hur vi ska nå framtidsbilden.
  • Att skapa långsiktig organisation/samverkan för dialog och planering av samhället mellan olika aktörer och intressen där kontinuerlig avstämning sker med underlag till planeringsdirektiv och sammanställning av åtgärdslista.

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet drivs av Getinge samhällsförening och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i en gemensam styrgrupp.

 

Detaljplanen

Sedan Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014, har det faktiskt börjat hända saker i alla fall på Industriområdet där en skylt har kommit upp som visar att det finns nya industritomter. Ett arbete har påbörjats för att sanera marken vid gamla järnvägsvallen. Kolonilottorna försvann i och med detta, och önskan finns från boende, att kolonilotter ska kunna upprätthållas igen, kanske på annat område.

Kultur

Kulturgruppen har haft en uppskattad och bred verksamhet, vilket redovisas i deras bilagda verksamhetsberättelse.

 

 

 

 

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen fortsätter sitt förträffliga arbete med tidningen. 2014 delades fyra nummer av tidningen ut, med innehåll från olika reportage skrivet av bl.a. samhällsborna. Stort tack till alla i gruppen, medhjälpare och till utdelare av tidningen, ni gör alla en viktig insats.

 

 

Julmarknad

Den 1.a advent arrangerades Julmarknad i Getinge. Gsf skänkte godispåsar till barnen.

 

Styrelsemöte:

Styrelsen har under arbetsåret haft 8 protokollförda möten.

 

Medlemmar

Antalet medlemsföreningar, som betalt avgiften, var vid årets slut 24 stycken.

 

Ekonomi:

Om föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport och revisorernas revisionsberättelse.

 

Arbetsgrupper:

Samhällsföreningens arbetsgrupper har var och en inom sin verksamhet utfört ett mycket

förtjänstfullt arbete, vilket redovisas här nedan.

 

Flaggning:

Ett stort tack till Olle Ivarsson, som sedan 2012 sköter om flagghissningen i Broaparken.

 

Informationsgruppen:

Hemsidan fortsätter att utvecklas och är en naturlig och lättillgänglig informationskälla.

 

Utveckling Getinge

Pengar är avsatta för Centrumutredningen i Getinge och Niklas Olin från Samhällsbyggnadskontoret, var ute den 7 november för detta. Han har inventerat behovet, vad som behöver upprustas av Getinges kommunala byggnader. Däribland MB-huset och sporthallens samlingssal. Getingeborna väntar fortfarande på en hiss, renovering av köket och akustikplattor, samt handikappanpassning och belysning i Getinge sporthall och samlingslokal. Getingeskolan börjar renoveras januari 2015 och Begonians förskola ska flytta in i skolans befintliga nyrenoverade lokaler, troligtvist slutbesiktning dec 2015.

 

ÅVC och ÅVS:

Sedan Återvinningscentralen fått bättre markbeläggning och en stödmur inom delar av området, är ÅC färdigställd enligt Gsf förslag.

 

Getinge samhällsförenings styrelse vill avslutningsvis tacka alla föreningar och Getinge/Rävingebor för det engagemang och stöd som visats oss under året. Om du vill kan du gå tillbaka till dina sparade Gsf tidningar under året och där står mera utförligt olika händelser. Finns digitalt på vår Hemsida också!

 

Getinge 2015-03-01

 

 

Styrelsen

 

 

 

Kerstin V Carlsson                                      Fredrik Wiklund                                Alf Andersson                           

 

 

Lena Eriksson                                        Håkan Axelsson                              Anita Mellberg                                                

 

 

Leif Johansson                                         Daniel Vincente                                Maria Tagesson