Sammanställning Framtid Getinge

Sammanställning aktuellt Framtid Getinge

Vi vill att det utvecklas ett sammanhängande rekreationsområdet längs Suseån som också kan hantera översvämningsproblematiken. I stråket ingår också utveckling av idrottsområdet bakom Getingeskolan. Vi vill också driva frågan om ett framtida utegym.  

Statyn mellan broarna (Meta), vars tillhörande vattenspel/fontän har skänkts av Sonja Gustafsson, är i behov av reparation på grund av att vattenmunstycket är felinställt, vilket lett till att marken vid fontänen har eroderat. Upprutning av statyn/fontänen ska läggas till på idélistan.

Vi ska driva frågan kring möjligheten till en järnvägsstation i Getinge. Halmstads kommun driver frågan med berörda aktörer. En ny station är av central betydelse i frågan om utveckling av Getinge som bostads- och företagsort. 

Tydliggöra var centrum i Getinge ligger.  Stimulera handel och icke kommersiella mötesplatser.

 Getingebadet ska fixas för att säkerställa att gräset hålls torrt för badgästerna.

Det är viktigt att fortsätta jobba för att det ska finnas ett äldreboende med bistånd i Getinge.

Teknik- och fritid ska se över organisationen och samla fler funktioner under samma tak för att effektivisera och personalen ska lägga mindre tid på att köra mellan tätorterna.  Kerstin v. Carlsson har sammanställt en lista över kommunala områden som Getingeborna sköter idag. som har skickas över till kommunen och ingå i pilotprojektet ”samskötsel av grönytor”.

Begonians lokaler står tomma efter att förskolan flyttat till skolan. Samhällsföreningen kan ta kontakt med HFAB och höra efter vad de har för planer för lokalerna.

Mellan MB-huset och stationshuset ligger det stora stenar. Om dessa flyttas kan bussen angöra busshållsplats där istället.  Förbättra kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Förbättra dragningen av kollektivtrafiken genom centrum i Getinge. Se över möjligheten till förbättrade busstider kvällar/helger. Verka för att barn och vuxna ska kunna promenera och cykla i Getinge på ett säkert sätt.  Det fattas påbudsskylt för gång- och cykelbana längs Ekebergsvägen.

Trafiken på Brogatan mellan banken och Konsum bör enkelriktas och det skulle vara bra med en trottoar på södra sidan av gatan.

Det finns nu möjlighet för föreningar och andra aktörer att använda skolans lokaler efter skoltid.

 Det finns ingen information om att man kan ”låna” skolans lokaler efter skoltid. Det är också oklart vad som ingår i begreppet ”låna”, det behövs klarare information och direktiv om hur det ska gå till. Teknik- och fritid håller i uthyrning/utlåning av kommunala lokaler. Bowlingföreningen kan vara behjälplig med nyckelutlämning i samband med lokaluthyrning. 

Föreningarna i Getinge bör samverka för att kunna erbjuda alla åldrar varierade fritidsaktiviteter. Genom olika informationskanaler får man reda på när olika aktiviteter, evenemang och händelser äger rum. 

 Samhällsföreningen ska diskutera hur man kan öka samarbetet mellan föreningarna i Getinge. I Getinge är de flesta föreningar medlemmar i samhällsföreningen. Eventuellt kan en föreningsdag anordnas eller en ”Getingedag” där både föreningslivet och näringslivet visar upp sig tillsammans. Frågan är vem som kan rodda en sådan aktivitet. Det skulle behövas en arbetsgrupp inom samhällsföreningen. Ett första steg kan vara att kalla till ett föreningsmöte.

Skapa fler boendeformer. Ha kontinuerlig plan- och markberedskap för olika boendeformer med varierade upplåtelseformer och möjlighet till kvarboende. 

Boende i Getinge upplever att kommunen visar lågt engagemang för att sälja tomterna vid stationsområdet. Man måste ställa sig i kö trots att ingen annan är spekulant på tomterna.

 Det finns 13 tomter till försäljning. En del av problemet att få vill bygga i tätorterna är bankernas krav på högre insatser. Samhällsföreningen kan bjuda in Falkenbergs sparbank för en diskussion kring detta.  En idé är att ordna en ”marknadsdag” där banken, husförsäljare och andra relevanta aktörer går samman för att öka intresset för bostadsbyggande. 

Getinge måste marknadsföras även utanför orten och inte bara till nyinflyttade.