Nya e-post addresser

Nu har vi nya e-post addresser

Läs mer

Bilder efterfrågas

Har ni gamla som nya bilder på Getinge?

Läs mer

Bildgalleri

Titta på bilder från Getinge

Läs mer
  • Inga evenemang
Kontakta Getinge samhälsförening

Återvinning i Getinge

Getinge har vi utöver vår ÅVC, återvinningscentral, två stycken ÅVS, återvinningsstationer, belägna vid Göteborgsvägen och på Ohlanders Torg. Att ha en ÅVS i centrum, där man kan bli av med tidningar, flaskor, kartonger, burkar mm. är ju väldigt bra, men placeringen vid Ohlanders Torg har inte kännts bra. Den stör grannarna, särskilt när glas mm skall hämtas, och den förfular torget. Samhällsföreningen har länge stridit för en bättre placering, och nu blir det av. I dagarna har arbetet med ny plats inletts, i korsningen mellan Östra Järnvägsgatan och uppfarten till Hallands Frökontor, på den gamla banvallen. Detta kommer att bli jättebra, platsen är lika central som vid Ohlanders Torg men närmste granne är inte lika nära.

Huvudnyhet

Storgatan

Från säkra källor har vi nu fått veta att Storgatan (från Konsum till Kiosken) kommer att nyasfalteras under hösten. Äntligen….

SÅ blev det nu inte…Som vanlig lappar och lagar Halmstad kommun våra gator. Storgatan kommer även fortsättningsvis se ut som ett lapptäcke.

Huvudnyhet

Bra Workshop

Workshopen idag i Getinge har varit mycket givande. Kommunråd, boende och tjänstemän har fått tycka till om Getinge framtid 2030. Detta var det första arbetsmötet och ska sedan följas av en styrgrupp som jobbar med de frågorna som Getingeborna vill lyfta fram. Boende i Getinge har tidigare blivit tillfrågade genom enkäter, om vad Getinge är bra för och vad som är mindre bra. Sammanfattningen av de svaren i korthet var; bra service, badet och att det är tryggt att bo i Getinge. Saker som kan förbättras är bostäder och bussförbindelser. På Gsf Höstmöte den 15 november kommer vi få en utvärdering vad dagen utvisade. Välkomna alla då till detta öppna mötet!

 

 

Huvudnyhet

Framtid Getinge – Workshop

Den 8 oktober ska ca 60 inbjudna personer träffas i Getinge församlingshem för att diskutera Framtid Getinge . Deltagarna står för en stor bredd av politiker, tjänstemän, boende och verksamma från samhället vilket kan bidra till spännande samtal under dagen.

På workshopen under dagen, ska representanter för boende, företag, föreningar eller särskilda intressen i Getinge förmedla hur de upplever Getinge idag och vilka tankar de har om framtiden. Detta möte ska skapa tillit och förtroende mellan boende och verksamma i Getinge kopplat till politiker och tjänstemän i Halmstad för att lägga grunden för ett positivt framtida arbete för Getinge.

Du som är boende eller verksam i Getinge är välkommen att höra av dej till oss i samhällsföreningen med dina synpunkter innan mötet. Kontaktformulär finns här.

Här kan du läsa kommunens officiella pressmeddelande.

Framtid Getinge

Brev TF.drift.underhåll 120924

2012-09-24

Halmstad kommun
Teknik- o Fritidsförvaltningen
Fredrik Lindespång

Hej Fredrik!

Överlämnade en ”önskelista” på åtgärder, i Getinge Samhälle, till arbetskontoret i Getinge.
De meddelade dock att sådana krav skall lämnas till dig för att få dessa åtgärdade????

Här kommer dock listan:

RÖJNING GC-VÄGAR
1. Utmed Boråsvägen
2. Magasinsgatan – Fabriksleden
3. Lekplats (Hagvägen) – Gärdesvägen – Olanders Torg
4. M fl

RÖJNING RUNT BELYSNINGSSTOLPAR
1. Gäller hela samhället

BORTTAGNING – UPPRENSNING, VÄNDPLANER
Gäller uppställda fordon och material
1. Hagvägen
2. Ängsvägen
3. Doktorsgatan
4. Slåttervägen
5. M fl

ALLMÄNT UNDERHÅLL
Beläggningsskador
Kantstensskador
Översyn vägskyltar
Saknade brunnslock m m

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Kontaktman Getinge Samhällsförening

Trafik & Gatunderhåll

Brev till kommunen gc.120921

2012-09-21

Halmstad kommun
Ulf Holm

Hej Ulf!

Översänder Getinge Samhällsförenings önskemål angående utbyggnad och förbättring av GC-vägar i Getinge samhälle. Dessa önskemål sammanfaller med Utveckling Getinge.
Vissa av Samhällsföreningens önskemål sammanfaller med krav till Trafikverket ex fabriksleden (väg 629) och Göteborgsvägen (väg 601).
Önskemålslistan ser ut enligt följande:
1. Fabriksleden, delen Stenstorpsvägen – Ekebergsvägen (utmed väg 629). Se bifogad ritning!
2. Göteborgsvägen, delen väg 601 – Broavägen (väg 601). Se bifogad ritning!
3. Ekebergsvägen, delen Idrottsplatsen (Clean Part) – Fabriksleden (Statoil). Se bifogad ritning och normalsektion!
4. Gl Skattagårdsområdet – Nya Skattagårdsområdet, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
5. Slåttervägen – Gärdesvägen – Fabriksleden, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
6. Doktorsgatan – Hagvägen, upprustning/komplettering av ”befintlig” GC-väg.
7. Bergsgatan – Skogsgatan – Hörsåsvägen, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.

Dessa GC-vägar är ett stort med tanke på barns väg till skola, idrottsplats och därmed utanför direkt påverkan av fordonstrafik. De GC-vägar som upprustas bör kompletteras med belysning.

Utöver detta finns önskemål för:
1. BHPL, typ ”Klack” se bilaga, på Gärdesvägen, bef BHPL, Backvägen, för att därmed få en säker väntplats och sänkning av hastighet.
2. Byggande av trottoar på Mellangatan, mellan Ekebergsvägen – Storgatan.

Finns ytterligare önskemål men ovanstående bör inrymmas i en normal åtgärdsplan både planerings- och kostnadsmässigt.

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Getinge Samhällsförening

Kopia till:
Kerstin Carlsson, Getinge Samhällsförening
Henrik Oretorp, kommunråd

Trafik & Gatunderhåll